Raporty EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na żądanie akcjonariusza Spółki
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki