Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 11/2020

Temat:

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia
o powzięciu przez Spółkę w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 maja
2020 roku zmian Statutu Emitenta obejmujących dodanie ust. 19, 20 i 21 w § 14 Statutu Spółki,
wynikających z uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 9 marca
2020 roku.
Dodano ust. 19, 20 i 21 w § 14 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„19. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce
członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada
Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
20. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji
Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy
zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w
czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na
miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
21. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

: § 3 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty