Wyniki finansowe

01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 709 140,77 4 030 952,6
Przychody netto ze sprzedaży produktów 824 876,53 1 967 314,85
Zmiana stanu produktów 2 884 264,24 2 063 637,75
Koszty działalności operacyjnej 4 490 055,87 4 706 047,37
Zysk/starta ze sprzedaży -780 915,10 -675 094,77
Zysk/starta z działalności operacyjnej -758 632,17 -456 258,31
Zysk/ starta netto -768 605,05 -467 121,04

 

31.12.2022 31.12.2021
Kapitał zakładowy 2 203 474,40 2 203 474,40
Kapitał własny 7 033 217,43 7 801 822,48
Aktywa trwałe 36 422,78 61 474,59
Zapasy 12 268 646,07 9 567 807,89
Należności krótkoterminowe 160 670,77 353 308,21
Inwestycje krótkoterminowe 638 024,43 920 376,58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 638 024,43 920 376,58
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 573 239,61 409 040,85
Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00