Wyniki finansowe

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2020 – 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 030 952,6 3 728 891,03
Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 967 314,85 991 612,44
Zmiana stanu produktów 2 063 637,75 2 737 278,59
Koszty działalności operacyjnej 4 706 047,37 3 986 923,07
Zysk/starta ze sprzedaży -675 094,77 -258 032,04
Zysk/starta z działalności operacyjnej -456 258,31 -71 969,60
Zysk/ starta netto -467 121,04 -73 835,97

 

31.12.2020 31.12.2020
Kapitał zakładowy 2 203 474,40 2 003 474,40
Kapitał własny 7 801 822,48 5 474 239,52
Aktywa trwałe 61 474,59 56 226,41
Zapasy 9 567 807,89 7 548 520,29
Należności krótkoterminowe 353 308,21 278 155,84
Inwestycje krótkoterminowe 920 376,58 221 719,59
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 920 376,58 221 719,59
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 409 040,85 674 492,86
Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00