Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 14/2019

Temat:

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 września 2019 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał
w dniu 11 września 2019 roku wpisu zmian Statutu Emitenta w zakresie wpisu warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego (dodanie §6 ust. 3 Statutu).
Dodanie §6 ust. 3 Statutu Emitenta w następującym brzemieniu:
㤠6 ust. 3
„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2019 roku o kwotę nie większą niż 135.000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.350.000 (milion trzysta pięćdziesiąt
tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty