Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

EBI 14/2021

Temat:

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia o powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 listopada 2021 roku zmian Statutu Emitenta, obejmujących zmianę treści § 14 ust. 19 Statutu Spółki wynikających z uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Poprzednia treść § 14 ust. 19 Statutu Spółki brzmiała następująco:

㤠14
[…]
19. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany Statutu Spółki, § 14 ust. 19 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

㤠14
[…]
19. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiejkolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej (kooptacja).”
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1. Tekst jednolity statutu

Poprzednie raporty