Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 13/2020

Temat:

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje
korekty raportu okresowego za I kwartał 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI
nr 9/2020 w dniu 15 maja 2020 roku, poprzez ujawnienie w ramach raportu za I kwartał 2020 roku
zmian w zakresie stosowanej przez Emitenta polityki rachunkowości.
Emitent informuje, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie uległa przyjęta przez Emitenta polityka
rachunkowości. Dokonana zmiana polityki rachunkowości Emitenta polega na tym, że
dotychczasowe zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 10 000,00 zł
były ujmowane jednorazowo w kosztach prowadzenia działalności, a w rachunku zysków i strat
prezentowane były jako zużycie materiałów i energii. W rezultacie wprowadzonych zmian w ramach
polityki rachunkowości zakupy do 1 500,00 zł prezentowane są w ten sam sposób, a zakupy
pomiędzy 1 500,00 zł, a 10 000,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji i prezentowane są w
rachunku zysków i strat w pozycji amortyzacja.
Celem zmiany polityki rachunkowości jest czytelniejsze odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych
Emitenta oraz poprawne rozliczenie kosztów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
W związku z powyższym, Emitent dokonał odpowiedniej modyfikacji informacji zawartych w pkt. IV
raportu okresowego za I kwartał 2020 roku „IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu
raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości” w pkt. „2. Metody
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)”, „2.1. Wartości Niematerialne i Prawne oraz Środki
Trwałe”.
W wyniku dokonanej powyżej zmiany polityki rachunkowości Emitenta zmianie uległy także
niektóre pozycje kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego w ramach rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, tj.:
a) rachunek zysków i strat: B. Koszty działalności operacyjnej – I. Amortyzacja. II. Zużycie
materiałów i energii.
Dodatkowo skorygowano dotychczasowy błąd polegający na wykazaniu kwoty w pozycji III.
Usługi obce, która przed zmianą polityki rachunkowości powinna być wykazana w pozycji II.
Zużycie materiałów i energii. Kwota ta, po uwzględnieniu korekty w ww. zakresie, a także w
rezultacie zmiany polityki rachunkowości finalnie została przeniesiona do pozycji I. Amortyzacja,
b) rachunku przepływów pieniężnych:
• A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej- II, Korekty (1. Amortyzacja), III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
• B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej – II. Wydatki (1. Nabycie rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych), III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(zarówno dane za I kwartał 2020 roku jak i dane porównywalne);
Dokonana przez Emitenta zmiana polityki rachunkowości pozostaje bez wpływu na wyniki
osiągnięte przez Emitenta w I kwartale 2020 roku. Pozostała treść raportu z I kwartał 2020 roku nie
uległa zmianie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowany raport za I kwartał 2020 roku.

Poprzednie raporty