Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 2/2021

Temat:

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia
o powzięciu przez Spółkę w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 lutego
2021 roku zmian Statutu Emitenta obejmujących rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J , dokonanej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 200.000 zł
(dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.003.474,40 zł (dwa miliony trzy tysiące czterysta
siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) do kwoty 2.203.474,40 zł (dwa miliony dwieście trzy
tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). W konsekwencji czego doszło do zmiany §6 Statutu Spółki.

Poprzednia treść §6 Statutu Spółki brzmiała następująco:

§6

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 003 474,40 zł (dwa miliony trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt
cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 20.034.744 (dwadzieścia milionów trzydzieści cztery
tysiące siedemset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, w tym:
a) 5 800 000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A;
b) 5 440 000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B;
c) 3 100 000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
d) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D;
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E;
f) 100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F;
g) 2 737 600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii G,
h) 1 557 144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje na
okaziciela serii H.
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J treść §6 Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:

§6

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 203 474,40 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące
czterysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 22.034.744
(dwadzieścia dwa miliony trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 5 800 000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A;
b) 5 440 000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B;
c) 3 100 000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
d) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D;
e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E;
f) 100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F;
g) 2 737 600 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii G,
h) 1 557 144 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje na
okaziciela serii H;
i) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii J;
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty