Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 4/2020

Temat:

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, o otrzymaniu
podpisanej przez strony umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019, 2020 oraz 2021 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych –
4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanym na listę firm audytorskich pod nr 3363.
Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr
3/2019 z dnia 4 września 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty