Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 2/2019

Temat:

Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) przekazuje w załączeniu
oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających
z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
„Oświadczenie w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego”

Poprzednie raporty