Akcjonariat

Imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) Udział w kapitale zakładowym
1 PlayWay S.A. 5 440 000 24,7 544 000.00
2 Piotr Wątrucki 2 250 000 10,2 225 000.00
3 MetLife TUnŻiR S.A. działając w porozumieniu z MetLife TFI S.A. 1 708 004 7,75 170 800.40
4 Pozostali 12 636 740 57,35 1 263 674.00
22 034 744 100 2 203 474.40