Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 17/2020

Temat:

Zamknięcie subskrypcji akcji serii J

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu
subskrypcji akcji serii J („Akcje Serii J). Emisja Akcji Serii J została przeprowadzona w ramach
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie uchwały nr 3 Walnego
Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii J Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 października 2020 roku;
Data zakończenia subskrypcji: 14 października 2020 roku;

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano
zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek
handlowych. Emisja Akcji Serii J doszła do skutku w dniu 14 października 2020 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie więcej niż 2.000.000 Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie
wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
Akcje Serii J zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na
akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 Akcji Serii J o wartości nominalnej
0,10 zł za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 zł za każdą akcje.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej:
• 25 podmiotom będącym osobami fizycznymi;
• 3 podmiotom będącym inwestorami kwalifikowanymi reprezentującymi łącznie 16 funduszy
inwestycyjnych oraz subfunduszy;

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z:
• 25 podmiotami będącymi osobami fizycznym;
• 3 podmiotami będącymi inwestorami kwalifikowanymi reprezentującymi łącznie 16
funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy;
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby powiązane w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie brały
udziału w emisji.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania
umów o subemisję:W ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a)przygotowania przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla
każdego z nich,

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu
informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty:
wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w
sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J netto wyniosły 199.210,00 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 199.210,00 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z
uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł
Koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy spółki powstały w wyniku nadwyżki wartości emisji
nad wartością nominalną akcji

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty