EBI 2021

Raport EBI 15/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2021 r.

EBI 14/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia o powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 listopada 2021 roku zmian Statutu Emitenta, obejmujących zmianę treści § 14 ust. 19 Statutu Spółki wynikających z uchwały podjętej […]

Raport EBI 13/2021

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku ze zgłoszonymi w dniu 20 sierpnia 2021 roku, pytaniami akcjonariuszy Emitenta, niniejszym przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Raport EBI 12/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2021 r.

Raport EBI 11/2021

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku ze zgłoszonymi w dniu 14 oraz 20 lipca 2021 roku, pytaniami akcjonariuszy Emitenta, niniejszym przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Raport EBI 10/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 9/2021 o powołaniu Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniający wymogi określone w § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI 9/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, w wyniku której na członka Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 […]

Raport EBI 8/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku. Uchwała nr 17 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w brzmieniu wskazanym w projekcie uchwał, opublikowanym w drodze raportu EBI nr 6/2021 z dnia 9 czerwca 2021 […]

Raport EBI 7/2021

ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Emitent powziął informację o rezygnacji Pana Przemysława Marmul z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta skuteczną z chwilą otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

Raport EBI 6/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, tj. Piotra Wątruckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca […]