ESPI 2021

Raport bieżący ESPI 8/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako „Spółka” lub „Emitent”] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku [dalej jako „ZWZ”]: 1. Traczyk Jakub Stanisław liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1 000 000, udział w […]

Raport bieżący ESPI 7/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, tj. Piotra Wątruckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca […]

Raport bieżący ESPI 6/2021

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18.

Raport bieżący ESPI 5/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż data premiery pełnej wersji gry DRIFT21 na platformie Steam, została ustalona na dzień 10 czerwca 2021 roku. Pełna wersja gry będzie zawierać nową fizykę jazdy, nowy system FFB, nowe tryby rozgrywki, nowe samochody, tory, części tuningowe oraz wyzwania. Wszelkie zmiany ww. informacji będą przekazywane […]

Raport bieżący ESPI 4/2021

Zarząd spółki ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 19 kwietnia 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz […]

Raport bieżący ESPI 3/2021

Zarząd spółki ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 19 kwietnia 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz […]

Raport bieżący ESPI 2/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje o otrzymaniu informacji od Wydawcy gry Drift21 – 505 Games S.p.A. („Wydawca”) o uzyskaniu płatnej niewyłącznej licencji na wykorzystanie w grze DRIFT21 znaku towarowego FORD na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą a Ford Motor Company. Z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie […]

Raport bieżący ESPI 1/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 lutego 2021 roku Emitent otrzymał od PlayWay S.A. (dalej: „Akcjonariusz”) zawiadomienie z dnia 15 lutego 2021 roku sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego […]