Relacje inwestorskie > ESPI 2021, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 7/2021

Temat:

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na żądanie akcjonariusza Spółki

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021
roku otrzymał żądanie akcjonariusza, tj. Piotra Wątruckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1
kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta,
dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi
Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr
18 następujących punktów obrad:
1/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
2/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek
handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez
dodanie pkt. 18-20 (dotychczasowy pkt. 18 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 21).
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po dokonaniu ww. uzupełnienia,
jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games
S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020;
8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu – Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi – Członkowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
12/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
13/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
14/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
15/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
16/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marmul – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;
17/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej;
18/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
19/podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
20/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
21/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Inne regulacje

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Załącznik 2.
Załącznik 3.

Poprzednie raporty