Relacje inwestorskie > ESPI 2021, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 1/2021

Temat:

Zmiana stanu posiadania

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15
lutego 2021 roku Emitent otrzymał od PlayWay S.A. (dalej: „Akcjonariusz”) zawiadomienie z dnia
15 lutego 2021 roku sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) informujące, iż udział Akcjonariusza
w ogólnej liczbie głosów Emitenta uległ zmniejszeniu do poziomu poniżej 25%, tj. do 24,69%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Poprzednie raporty