Relacje inwestorskie > ESPI 2021, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 4/2021

Temat:

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd spółki ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 19 kwietnia 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające go dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pana Marcina Prusaczyka, który pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Emitenta, Emitent pozyskał informację o nabyciu przez Marcina Prusaczyka 200000 akcji Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Poprzednie raporty