EBI 2020

Raport EBI 18/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Raport EBI 17/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii J („Akcje Serii J). Emisja Akcji Serii J została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej […]

Raport EBI 16/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 1 października 2020 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Raport EBI 15/2020

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 października 2020 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

Raport EBI 14/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2020 roku.

Raport EBI 13/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego za I kwartał 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 9/2020 w dniu 15 maja 2020 roku, poprzez ujawnienie w ramach raportu za I kwartał 2020 roku zmian w zakresie stosowanej przez Emitenta polityki rachunkowości. Emitent informuje, iż od […]

Raport EBI 12/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 25 czerwca 2020 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Raport EBI 11/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia o powzięciu przez Spółkę w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2020 roku zmian Statutu Emitenta obejmujących dodanie ust. 19, 20 i 21 w § […]

Raport EBI 10/2020

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2020 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na […]

Raport EBI 9/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.