Raport EBI 6/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Mateusz Zawadzki złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 2018 rok. Zgodnie z załączonym dokumentem rezygnacji, powodem rezygnacji Pana Mateusza Zawadzkiego jest brak czasu na łączenie obowiązków wynikających […]

Raport EBI 5/2019

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 kwietnia 2019 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

Raport EBI 4/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2018.

Raport EBI 2/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Raport EBI 3/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r. • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 […]

Raport EBI 1/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.