EBI 2019

Raport EBI 16/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 roku członek Rady Nadzorczej – Pan Szymon Okoń złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem natychmiastowym.

Raport EBI 15/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2019 roku.

Raport EBI 14/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 września 2019 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał w dniu 11 września 2019 roku wpisu zmian Statutu Emitenta w zakresie wpisu warunkowego podwyższenia […]

Raport EBI 13/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Marcina Prusaczyka. Życiorys zawodowy Członka Zarządu Spółki wymagany zgodnie z zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, […]

Raport EBI 12/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2019 roku.

Raport EBI 11/2019

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta, niniejszym przekazuje życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – Pani Pauliny Żelazowskiej, sporządzone zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Raport EBI 10/2019

Zarząd ECC Games S.A., niniejszym przekazuje raport okresowy obejmujący dane za I kwartał 2019 roku.

Raport EBI 9/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Paulinę Żelazowską Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości […]

Raport EBI 8/2019

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Raport EBI 7/2019

Zarząd ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Emitenta działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 roku […]