Raporty EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2024 r.

EBI 05/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany […]

EBI 04/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta Wybrzeże Kościuszkowskie 21/U1 lok. 1, 12 00-390 Warszawa Na dzień publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu siedziby nie została jeszcze ujawniona w KRS.

EBI 02/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia […]

EBI 1/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Marcin Prusaczyk złożył z przyczyn osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 6 stycznia 2024 roku.

EBI 8/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia o powzięciu przez Spółkę w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 września 2023 roku zmian statutu Spółki wynikających z uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta w […]

EBI 7/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2023 r.

EBI 6/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

EBI 5/2023

Zarząd Emitenta EC C Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 […]

EBI 04/2023

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu […]