Raport EBI 2/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Raport EBI 1/2022

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 […]

Raport EBI 15/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2021 r.

Raport EBI 13/2021

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku ze zgłoszonymi w dniu 20 sierpnia 2021 roku, pytaniami akcjonariuszy Emitenta, niniejszym przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Raport EBI 12/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2021 r.

Raport EBI 11/2021

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku ze zgłoszonymi w dniu 14 oraz 20 lipca 2021 roku, pytaniami akcjonariuszy Emitenta, niniejszym przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Raport EBI 10/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 9/2021 o powołaniu Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniający wymogi określone w § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI 9/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, w wyniku której na członka Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 […]

Raport EBI 8/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku. Uchwała nr 17 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w brzmieniu wskazanym w projekcie uchwał, opublikowanym w drodze raportu EBI nr 6/2021 z dnia 9 czerwca 2021 […]

Raport EBI 7/2021

ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Emitent powziął informację o rezygnacji Pana Przemysława Marmul z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta skuteczną z chwilą otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku