Wyniki finansowe

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 728 891,03 5 318 244,99
Przychody netto ze sprzedaży produktów 991 612,44 3 333 797,77
Zmiana stanu produktów 2 737 278,59 1 984 447,22
Koszty działalności operacyjnej 3 986 923,07 3 398 665,61
Zysk/starta ze sprzedaży -258 032,04 1 919 579,38
Zysk/starta z działalności operacyjnej -71 969,60 1 809 546,76
Zysk/ starta netto -73 835,97 1 519 524,94

 

31.12.2020 31.12.2019
Kapitał zakładowy 2 003 474,40 2 003 474,40
Kapitał własny 5 474 239,52 5 548 075,49
Aktywa trwałe 56 226,41 85 586,40
Zapasy 7 548 520,29 4 797 176,76
Należności krótkoterminowe 278 155,84 199 798,04
Inwestycje krótkoterminowe 221 719,59 1 860 804,89
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 221 719,59 1 860 804,89
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 674 492,86 538 469,65
Strata z lat ubiegłych 0,00 -1 204 416,36