Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2018

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2018 rok

Komentarz zarządu:

Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi ECC Games S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ECC Games S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności ECC Games S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji ECC Games S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Temat:

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2018 rok

Treść raportu:

Szanowni Akcjonariusze,

mamy przyjemność poinformować Państwa o rezultatach naszej pracy w ostatnim roku. W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 2 494 tys. zł, na co składały się przychody netto ze sprzedaży produktów oraz zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 1 081 tys. zł, a zysk netto wzrósł w porównaniu do poprzedniego okresu o 130%.

W dniu 5 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ECC Games S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 1 557 144 akcji serii H, w ramach której Spółka pozyskała 1 090 tys. zł na dalszy rozwój.

12 lutego 2019 roku, akcje Spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. Kurs otwarcia pierwszego notowania wyniósł 2,85 zł, czyli wzrósł o ponad 300% w porównaniu do kursu odniesienia, który wynosił 0,70 zł.

Głównym źródłem przychodów Spółki w ubiegłym roku była gra Car Mechanic Simulator 18, wydana na platformy Android i iOS, obecnie gra utrzymuje bardzo dobry poziom pobrań i przychodów. Do dnia dzisiejszego gra Car Mechanic Simulator 18 na platformach iOS i Android została pobrana ponad 13,5mln razy.

15 lutego 2019 roku, a więc po raportowanym okresie, odbyła się premiera gry Car Mechanic Simulator 18 na platformie Nintendo Switch, w trakcie pierwszego weekendu sprzedaży gra pokryła wszystkie koszty produkcji i obecnie generuje zyski dla Spółki.

Sukcesy gier z serii Car Mechanic Simulator pokazują jak istotne było podpisanie kolejnych umów związanych z tą marką dla naszej Spółki. W 2018 roku Spółka zawarła umowę na przygotowanie kolejnej wersji gry mobilnej Car Mechanic Simulator 19, a w marcu 2019 roku, a więc po raportowanym okresie, Spółka zawarła z PlayWay S.A. umowę na przygotowanie i dystrybucję kolejnej części gry Car Mechanic Simulator na platformę Nintendo Switch (Car Mechanic Simulator 19).

W kwietniu 2018 roku, Spółka zawarła z Ultimate Games S.A. umowę na przygotowanie gry mobilnej Ultimate Fishing Simulator 2019.. W najbliższym czasie Spółka planuje rozpoczęcie fazy testów „soft-launch” aby zoptymalizować monetyzację tej produkcji.

Prace projektowe w 2018 roku skupiały się głównie na grze DRIFT19. Obecnie zespół finalizuje prace nad tą produkcją i w najbliższych tygodniach planowane są tak zwane „BETA” testy gry w celu wychwycenia i poprawienia ewentualnych błędów.

Zainteresowanie grą jest bardzo duże. DRIFT19 znajduje się w „TOP 100 Wishlists” w sklepie Steam, a społeczność na profilu „facebook’owym” gry przekroczyła 56 tyś osób.

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace zespołu włożone w przygotowanie gry DRIFT19, będą podstawą do produkcji kolejnych gier motoryzacyjnych, co znacząco skróci czas oraz zredukuje koszty kolejnych projektów. Po zakończeniu prac nad przygotowaniem gry DRIFT19, Spółka planuje rozpocząć prace nad dwoma kolejnymi tytułami z serii motor sportu.

Podstawa prawna:

§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki Prezes Zarządu
Jakub Traczyk Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2018 rok
Załącznik nr 1
Sprawozdanie finansowe
Załącznik nr 2
Sprawozdanie zarządu z działalności ECC GAMES S.A.
Załącznik nr 3
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki ECC GAMES S.A.

Poprzednie raporty