Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Komentarz zarządu:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

W trzecim kwartale 2023 roku, Zarząd ECC GAMES konsekwentnie realizował cel strategiczny, którym jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole, jak i na urządzenia mobilne.

Segment gier o tematyce motoryzacyjnej cechuje wysoki poziom specjalizacji, kompetencji i unikalnego know-how, który jest wypracowywany samodzielnie, ponieważ na rynku nie ma dostępnych, dobrych jakościowo rozwiązań takich jak silnik fizyki, które można wykorzystać w grach motoryzacyjnych. W trakcie ostatnich lat, realizując projekty: DRIFT21, DRIFTCE, Gearshift i Car Mechanic Simulator Racing, rozwinęliśmy nasz know-how w obszarze opracowywania narzędzi do tworzenia gier motoryzacyjnych. Wydanie gier Car Mechanic Simulator 18 i Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne oraz gry DRIFT21 i DRIFTCE na komputery PC i konsole do gier potwierdziło, że zespół ECC GAMES produkuje zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej na poziomie światowym, spełniającym oczekiwania wymagających graczy, a każdy kolejny projekt jest lepszej jakości i dużo bardziej zaawansowany od poprzedniego.

DRIFT21 \ DRIFTCE

W dniu 11 maja 2023 roku gra DRIFTCE miała premierę na 4 platformach sprzedażowych dedykowanych konsolom: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X. Gra DRIFTCE otrzymała pozytywne recenzje i została bardzo dobrze przyjęta przez graczy. W 3 kwartale 2023 roku wydawca gry firma 505 GAMES SpA, podjął decyzję o zmianie nazwy gry w wersji na komputery PC z DRIFT21 na DRIFTCE, w celu ułatwienia identyfikacji Gry przez graczy konsolowych i PC-towych. W dalszej części raportu i w kolejnych raportach Spółki, Spółka będzie posługiwała się nazwą DRIFTCE zarówno dla wersji Gry na konsole, jaki na komputery PC.

W celu utrzymania wyników sprzedaży i zainteresowania tytułem przez graczy, w dniu 28 czerwca 2023 roku i w dniu 1 sierpnia 2023 roku Spółka podpisała z wydawcą gry DRIFTCE, aneksy do umowy wydawniczej, których przedmiotem jest przygotowanie dodatkowej zawartości gry. Prace nad przygotowaniem i udostępnieniem dodatkowej zawartości Gry prowadzone były w 3 kwartale 2023 roku i będą kontynuowane w 4 kwartale 2023 roku. Za przygotowanie dodatkowej zawartości Gry Spółka otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Zgodnie z raportem sprzedażowym otrzymanym od wydawcy, według stanu na dzień 30 września 2023 roku, przychody ze sprzedaży DRIFTCE pokryły wszystkie koszty poniesione przez wydawcę na development gry oraz dodatkowe koszty takie jak koszty marketingu, licencji, testów itp. W związku z tym, Spółka uprawniona jest do otrzymania udziałów w zyskach ze sprzedaży, począwszy od raportu sprzedażowego za 3 kwartał 2023 roku. Przychody ze sprzedaży wykazane zostały w Rachunku Zysków i Strat w pozycji „Przychody netto ze sprzedaży produktów”, jednocześnie ta sama kwota będzie pomniejszała pozycję „Zmiana stanu produktów”, z uwagi na fakt, że w pierwszej kolejności Spółka musi rozliczyć wszystkie nakłady poniesione na produkcję gry.

Jednym z głównych celów działania Spółki jest specjalizacja w tworzeniu symulatorów jazdy samochodem, a gra DRIFTCE to największy dotychczas zrealizowany projekt studia ECC GAMES. Gra została wydana na komputery PC oraz na konsole starej i nowej generacji, dzięki czemu osiągnięty został bardzo duży kamień milowy w rozwoju Spółki. Wszystkie prace nad przygotowaniem wersji PC oraz konsolowej zostały wykonane przez ECC GAMES, co pokazuje, że Spółka posiada doświadczenie i kompetencje w kompleksowym tworzeniu zaawansowanych technologicznie projektów na wszystkie platformy do gier. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early access do końca września 2023 roku liczba sprzedanych kopii gry na wszystkich platformach dystrybucji (wersja PC i wersja konsolowa), po uwzględnieniu zwrotów, wynosiła ok. 225 tys. sztuk.

Car Mechanic Simulator Racing

Gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, o czym świadczą między innymi wysokie oceny gry: na platformie Google Play wynoszą 4,7/5 (na podstawie 44 tys. ocen), a na platformie App Store wynoszą 4,6/5 (na podstawie prawie 2,1 tys. opinii). Dotychczas gra została zainstalowana przez ok. 1,8 mln graczy. Gra generuje stabilne przychody, w porównywalnej wysokości w poszczególnych kwartałach 2023 roku.

Projekt GearShift

W 2 kwartale 2023 roku Spółka zakończyła prace nad wersją 1.0 silnika GearShift, natomiast część zespołu nadal kontynuuje prace nad rozwojem i udoskonaleniem silnika. Zarząd wierzy, że opracowywane technologie pozwolą osiągnąć nowy poziom symulacji fizyki jazdy w przyszłych produkcjach. Zastosowanie sieci neuronowych w fizyce jazdy, zdaniem Zarządu stanowić będzie kamień milowy w rozwoju całej branży gier wyścigowych na świecie. Spółka chce być jednym z pionierów tego typu rozwiązań, aby w przyszłości czerpać zyski nie tylko z produkcji własnych, ale również z udzielania licencji na technologię innym firmom. Tworzone rozwiązanie przeznaczone jest dla silnika UNREAL, co znacząco podniesie również jakość grafiki w grach opartych o tę technologię.

Spółka poszukuje partnerów do komercjalizacji silnika Gearshift. Spółka jest w trakcie prowadzenia rozmów na temat realizacji nowej Gry, wykorzystującej technologię Gearshift, z potencjalnymi wydawcami. W przypadku podjęcia decyzji o współpracy nad nowym projektem, Spółka przekaże informacje na ten temat odpowiednim raportem bieżącym.

Car Zombies

W kwietniu 2023 roku Spółka rozpoczęła współpracę z BoomBit S.A., które były kontynuowane w 3 kwartale 2023 roku. Zakończenie prac nad projektem planowane jest w 4 kwartale 2023 roku. Na podstawie zawartej umowy Spółka przygotuje Grę o roboczym tytule Car Zombies, a BoomBit S.A. pokryje koszty jej developmentu do ustalonego w umowie limitu kosztów oraz będzie zajmować się prowadzeniem kampanii marketingowych User Acquisition (pozyskania użytkowników). Zgodnie z zawartą Umową Spółka, oprócz wynagrodzenia za przygotowanie Gry, będzie otrzymywała udział w zyskach ze sprzedaży gry.

W ocenie Zarządu Emitenta rozpoczęcie współpracy z BoomBit S.A., który specjalizuje się w produkcji i sprzedaży gier mobilnych, jest kolejnym krokiem w rozwoju działu mobilnego Spółki. Dzięki nawiązanej współpracy Spółka zwiększy kompetencje w zakresie monetyzacji gier mobilnych, co będzie miało wpływ na wszystkie produkcje mobilne realizowane przez Spółkę.

Komentarz do osiągniętych wyników finansowych

W 3 kwartale 2023 roku głównym źródłem przychodów były przychody ze sprzedaży gry DRIFTCE, które wyniosły 0,7 mln zł, na co składają przychody z tytułu realizacji dodatkowej zawartości gry oraz udział w zyskach ze sprzedaży tytułu. Przychody ze sprzedaż gry DRIFTCE są główną przyczyną wzrostu przychodów w 3 kwartale 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Na wartość pozycji Zmiana Stanu Produktów wpłynęły nakłady na realizację projektów oraz rozliczenie kosztów produkcji poszczególnych produktów. Nakłady na realizację projektów DRITFCE, Car Zombies i Gearshift w 3 kwartale 2023 roku wyniosły 0,43 mln zł, wartość ta została pomniejszona o wartość przychodów ze sprzedaży produktów, których koszty produkcji nie zostały w pełni rozliczone, w wysokości 0,79 mln zł.

Ujemna wartość pozycji Przychody Netto ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi, za okres pierwszych 9 miesięcy 2023 roku, wynika z faktu, że w 2 kwartale 2023 roku zakończone zostały prace nad projektem DRIFTCE w wersji na konsole oraz nad projektem Gearshift. W związku z zakończeniem prac nad projektami Spółka rozpoznała przychody z tytułu zaliczek na przygotowanie gry DRFITCE i dotacji na realizację projektu Gearshift oraz dokonała rozliczenia kosztów projektów w wysokości adekwatnej do wysokości osiągniętych przychodów, które wpłynęło na obniżenie pozycji Zmiana Stanu Produktów. W przypadku projektu DRIFTCE działanie to nie miało wpływu na wartość pozycji Przychody Netto ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi, ponieważ przychody wykazane w pozycji Przychody Netto ze Sprzedaży Produktów zostały skompensowane rozliczeniem kosztów wykazanym w pozycji Zmiana Stanu Produktów. W przypadku projektu Gearshift, przychody z tytułu dotacji zostały wykazane w pozycji Pozostałe Przychody Operacyjne, a nie w pozycji Przychody Netto ze Sprzedaży Produktów, natomiast rozliczenie kosztów projektu zostało wykazane w pozycji Zmiana Stanu Produktów, przedstawiony schemat księgowania wpłynął na powstanie ujemnej wartości pozycji Przychody Netto ze Sprzedaży i Zrównane z Nimi. Informacje na temat powyższych zdarzeń zostały szczegółowo opisane w raporcie za 2 kwartał 2023 roku.

Koszty działalności operacyjnej w 3 kwartale 2023 roku były o 11% niższe w porównaniu do kosztów poniesionych w 2 kwartale 2023 roku oraz były niższe o 36% w porównaniu do kosztów poniesionych w analogicznym okresie 2022 roku. Zmniejszenie kosztów w 3 kwartale 2023 roku w porównaniu do 2 kwartału 2023 roku wynika z niższych kosztów usług obcych, w głównej mierze z tytułu kosztów agenta pośredniczącego w zawarciu umowy wydawniczej na grę DRIFTCE (które zostały rozpoznane w 2 kwartale 2023 roku, w związku z rozpoznaniem zaliczek na przygotowanie konsolowej wersji gry DRIFTCE). Spadek kosztów w 3 kwartale 2023 roku w porównaniu do 3 kwartału 2022 roku, wynika z niższych kosztów usług obcych oraz niższych kosztów wynagrodzeń. Zmniejszenie kosztów usług obcych wynika w głównej mierze z faktu, że w 2 kwartale 2022 roku prowadzone były kampanie marketingowe user acquisition gry CMSR, co nie miało miejsca w 2 kwartale 2023 roku. Natomiast zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, związane jest bezpośrednio ze zmniejszeniem liczby pracowników. Aktualny stan zatrudnienia odpowiada bieżącym potrzebom na realizację projektów w toku, jednocześnie Zarząd poszukuje partnerów do realizacji kolejnych projektów, w momencie pozyskania dodatkowych środków na realizację kolejnych projektów Zarząd zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia.

 

Z poważaniem,
Zarząd ECC GAMES S.A.

Temat:

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1. Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Poprzednie raporty