Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2023

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Komentarz zarządu:

W drugim kwartale 2023 roku, Zarząd ECC GAMES konsekwentnie realizował cel strategiczny, którym jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole, jak i na urządzenia mobilne.

Segment gier o tematyce motoryzacyjnej cechuje wysoki poziom specjalizacji, kompetencji i unikalnego know-how, który jest wypracowywany samodzielnie, ponieważ na rynku nie ma dostępnych, dobrych jakościowo rozwiązań takich jak silnik fizyki, które można wykorzystać w grach motoryzacyjnych. W trakcie ostatnich lat, realizując projekty: DRIFT21, DRIFTCE, Gearshift i Car Mechanic Simulator Racing, rozwinęliśmy nasz know-how w obszarze opracowywania narzędzi do tworzenia gier motoryzacyjnych. Wydanie gier Car Mechanic Simulator 18 i Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne oraz gry DRIFT21 i DRIFTCE na komputery PC i konsole do gier potwierdziło, że zespół ECC GAMES produkuje zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej na poziomie światowym, spełniającym oczekiwania wymagających graczy, a każdy kolejny projekt jest lepszej jakości i dużo bardziej zaawansowany od poprzedniego.

DRIFT21 \ DRIFTCE

W dniu 11 maja 2023 roku gra DRIFTCE miała premierę na 4 platformach sprzedażowych dedykowanych konsolom: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X. Gra DRIFTCE otrzymała pozytywne recenzje i została bardzo dobrze przyjęta przez graczy. Wolumen sprzedaży gry na konsole od dnia premiery do dnia 30 czerwca 2023 roku wyniósł ok. 40 tys. sztuk. W celu utrzymania wyników sprzedaży i zainteresowania tytułem przez graczy, w dniu 28 czerwca 2023 roku i w dniu 1 sierpnia 2023 roku Spółka podpisała z wydawcą gry DRIFT21/DRIFTCE – firmą 505 GAMES SpA, aneksy do umowy wydawniczej, których przedmiotem jest przygotowanie dodatkowej zawartości gry. Prace nad przygotowaniem i udostępnieniem dodatkowej zawartości Gry planowane są na 3 i 4 kwartał 2023 roku. Za przygotowanie dodatkowej zawartości Gry Spółka otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

W związku z premierą DRIFTCE na konsole w 2 kwartale 2023 roku, Spółka rozpoznała przychody z tytułu zaliczek na przygotowanie konsolowej wersji Gry oraz aktualizacji wersji PC, które dotychczas prezentowane były w pozycji Bilansu Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów. Łączna kwota wyżej opisanych przychodów oraz przychodów wygenerowanych w 2 kwartale 2023 roku wyniosła 2 356 455,91 zł, kwota ta nie uwzględnia przychodów z tytułu udziałów w zyskach ze sprzedaży. Kwota rozpoznanych przychodów wpłynęła na częściowe rozliczenie nakładów poniesionych na realizację projektu DRIFT21/DRIFTCE. Wartość księgowa projektu wg. stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku, pozostająca do rozliczenia wynosi 2 480 157,25 zł.

Zgodnie z raportem sprzedażowym otrzymanym od wydawcy, według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku, przychody ze sprzedaży DRIFT21/DRIFTCE pokryły wszystkie koszty poniesione przez wydawcę na development gry oraz dodatkowe koszty takie jak koszty marketingu, licencji, testów itp. W związku z tym Spółka będzie uprawniona do otrzymania udziałów w zyskach ze sprzedaży. Ponieważ wynagrodzenie za sprzedaż gry na konsolach nie zostało zaksięgowane na koncie bankowym wydawcy gry do dnia 30 czerwca, zgodnie z postanowieniami umowy wydawniczej, Spółka otrzyma należny udział w zyskach ze sprzedaży w przyszłych okresach.

Jednym z głównych celów działania Spółki jest specjalizacja w tworzeniu symulatorów jazdy samochodem, a gra DRIFT21/DRIFTCE to największy dotychczas zrealizowany projekt studia ECC GAMES. Gra została wydana na komputery PC oraz na konsole starej i nowej generacji, dzięki czemu osiągnięty został bardzo duży kamień milowy w rozwoju Spółki. Wszystkie prace nad przygotowaniem wersji PC oraz konsolowej zostały wykonane przez ECC GAMES, co pokazuje, że Spółka posiada doświadczenie i kompetencje w kompleksowym tworzeniu zaawansowanych technologicznie projektów na wszystkie platformy do gier. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early access do końca czerwca 2023 roku liczba sprzedanych kopii gry na wszystkich platformach dystrybucji (wersja PC i wersja konsolowa), po uwzględnieniu zwrotów, wynosiła ok. 198 tys. sztuk.

Car Mechanic Simulator Racing

W dniu 24 kwietnia 2023 roku, Spółka rozszerzyła kanał dystrybucji gry Car Mechanic Simulator Racing o konsole Nintendo Switch. Przy stosunkowo niskich nakładach, Spółka rozszerzyła kanał dystrybucji gry o kolejne urządzania. W przypadku gry CMSR na konsole Nintendo Switch, Spółka planuje prowadzenie podobnej polityki przecen, jak w przypadku poprzedniej gry CMS na konsole Nintendo Switch.

Gra w wersji na urządzenia mobilne, została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, o czym świadczą między innymi wysokie oceny gry: na platformie Google Play wynoszą 4,7/5 (na podstawie ponad 38 tys. ocen), a na platformie App Store wynoszą 4,6/5 (na podstawie prawie 1,8 tys. opinii). Dotychczas gra została zainstalowana przez ok. 1,5 mln graczy.

Projekt GearShift

W 2 kwartale 2023 roku Spółka zakończyła prace nad wersją 1.0 silnika GearShift. To ważny krok naprzód i zdaniem Zarządu otwiera przed Spółką wiele nowych możliwości. Zarząd wierzy, że opracowywane technologie pozwolą osiągnąć nowy poziom symulacji fizyki jazdy w przyszłych produkcjach. Zastosowanie sieci neuronowych w fizyce jazdy, zdaniem Zarządu stanowić będzie kamień milowy w rozwoju całej branży gier wyścigowych na świecie. Spółka chce być jednym z pionierów tego typu rozwiązań, aby w przyszłości czerpać zyski nie tylko z produkcji własnych, ale również z udzielania licencji na technologię innym firmom. Tworzone rozwiązanie przeznaczone jest dla silnika UNREAL, co znacząco podniesie również jakość grafiki w grach opartych o tę technologię.

W związku z faktem, że Spółka zakończyła prace określone w umowie o dofinansowanie projektu GearShift i otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku końcowego rozliczającego dofinansowanie udzielone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Spółka dokonała rozliczenia dotacji, która dotychczas prezentowana była w pozycji Bilansu Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów. Łączna kwota dofinansowania, która została rozpoznana w Rachunku Zysków i Strat i jednocześnie pomniejszyła wartość nakładów poniesionych na realizację projektu, wyniosła 4 200 030,23 zł.

W maju 2023 roku Spółka złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie, w ramach konkursu Ścieżka Smart, systemu multiplyerowego do gier simracingowych, który w połączeniu z silnikiem Gearshift może umożliwić stworzenie platformy do rozgrywania sportowych zawodów sim-racingowych. Spółka będzie informowała o szczegółach dofinansowanego projektu w raportach bieżących, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, do tego czasu Spółka uznała fakt złożenia wniosku za informację zbyt mało precyzyjną i jednoznaczną, aby publikować informację z informacji poufnej o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG. Samo złożenie wniosku nie przesądza bowiem ani o pozyskaniu finansowania ani o rozpoczęciu nowych prac.

Car Zombies

W kwietniu 2023 roku Spółka rozpoczęła współpracę z BoomBit S.A. Na podstawie zawartej umowy Spółka przygotuje Grę o roboczym tytule Car Zombies, a BoomBit S.A. pokryje koszty jej developmentu do ustalonego w umowie limitu kosztów oraz będzie zajmować się prowadzeniem kampanii marketingowych User Acquisition (pozyskania użytkowników). Zgodnie z zawartą Umową Spółka, oprócz wynagrodzenia za przygotowanie Gry, będzie otrzymywała udział w zyskach ze sprzedaży gry.

W ocenie Zarządu Emitenta rozpoczęcie współpracy z BoomBit S.A., który specjalizuje się w produkcji i sprzedaży gier mobilnych, jest kolejnym krokiem w rozwoju działu mobilnego Spółki. Dzięki nawiązanej współpracy Spółka zwiększy kompetencje w zakresie monetyzacji gier mobilnych, co będzie miało wpływ na wszystkie produkcje mobilne realizowane przez Spółkę.

Komentarz do osiągniętych wyników finansowych

W drugim kwartale 2023 roku miały miejsce dwa zdarzenia, które istotnie wpłynęły na poszczególne pozycje Rachunku Zysków i Strat i Bilansu Spółki.

Pierwszym z nich było zakończenie prac nad konsolową wersją gry DRIFT21/DRIFTCE, w rezultacie czego Spółka rozpoznała przychody z tytułu zaliczek na development gry, które do tego momentu prezentowane były w Bilansie Spółki w pozycji Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów, których łączna wartość wyniosła 2 356 455,91 zł – kwota ta wpłynęła na zwiększenie pozycji „Przychody netto ze sprzedaży produktów” i jednocześnie obniżyła wartość pozycji „Zmiana Stanu Produktów”, co związane jest z częściowym rozliczeniem kosztów poniesionych na realizację projektu DRIFT21/DRIFTCE (które wykazywane są w Bilansie w „Produktach Gotowych”).

Drugim zdarzeniem było zakończenie prac nad wersją 1.0 projektu Gearshift i rozliczenie dotacji otrzymanej od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie w kwocie 4 200 030,23 zł, które dotychczas prezentowane było w Bilansie Spółki w pozycji Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów, w związku z rozliczeniem dotacji wpłynęło na zwiększenie pozycji „Dotacje” w pozostałych przychodach operacyjnych oraz jednocześnie obniżyło wartość pozycji „Zmiana Stanu Produktów”, co związane jest z częściowym rozliczeniem kosztów poniesionych na realizację projektu GearShift (które wykazywane są w Bilansie w „Produktach Gotowych”).

Na wartość Przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2 kwartale 2023 roku, które wyniosły 2,53 mln zł wpłynęły przychody z tytułu rozpoznania zaliczek na development gry DRIFT21/DRIFTCE w kwocie 2,36 mln zł oraz przychody ze sprzedaży gier na platformach mobilnych i platformie Nintendo Switch w łącznej kwocie 0,17 mln zł. Przychody ze sprzedaży na platformie Nintendo Switch i na platformach mobilnych były na porównywalnym poziomie do 1 kwartału 2023.

Na wartość pozycji Zmiana Stanu Produktów wpłynęły nakłady na realizację projektów oraz rozliczenie kosztów produkcji poszczególnych produktów. Nakłady na realizację projektów w 2 kwartale 2023 roku wyniosły 0,64 mln zł. Rozliczenie kosztów produkcji w 2 kwartale 2023 roku wyniosło 6,01 mln, na co składało się rozliczenie kosztów projektów: GearShift w kwocie 4,2 mln zł, DRIFT21/DRIFTCE w kwocie 2,36 mln zł oraz CMSR w kwocie 0,80 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej w 2 kwartale 2023 roku były na porównywalnym poziomie do kosztów poniesionych w 1 kwartale 2023 roku oraz były niższe o ok. 17% w porównaniu do kosztów poniesionych w analogicznym okresie 2022 roku. Spadek kosztów w 2 kwartale 2023 roku w porównaniu do 2 kwartału 2022 roku, wynika z niższych kosztów wynagrodzeń, co związane jest ze zmniejszeniem liczby pracowników. Aktualny stan zatrudnienia odpowiada bieżącym potrzebom na realizację projektów w toku, jednocześnie Zarząd poszukuje partnerów do realizacji kolejnych projektów, w momencie pozyskania dodatkowych środków na realizację kolejnych projektów Zarząd zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia.

Z poważaniem,
Zarząd ECC GAMES S.A.

Temat:

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1. Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Poprzednie raporty