Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2019

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za III kwartał 2019 roku

Komentarz zarządu:

Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku ponad 350 tys. zł i podobnie, jak w poprzednich kwartałach 2019 roku zostały wygenerowane w głównej mierze z przychodów ze sprzedaży gry mobilnej Car Mechanic Simulator 18 na platformach AppStore i Google Play oraz ze sprzedaży gry CMS18 na platformie Nintendo Switch. Niższy poziom przychodów w 3 kwartale 2019 roku, w porównaniu do 2 kwartału 2019 roku, spowodowany jest w głównej mierze niższymi przychodami ze sprzedaży gry na platformie Nintendo Switch, co z kolei związane jest z premierą gry w pierwszym kwartale 2019 roku i malejącą ilością sprzedaży w trakcie życia produktu. Dodatkowo, w trakcie 3 kwartału 2019 roku Spółka przeprowadziła testy kampanii marketingowych (UA – user acquisition) gry Car Mechanic Simulator 18, które pokrywane były przez wydawcę gry i miały wpływ na wysokość przychodów Spółki, które naliczane są od przychodów netto zrealizowanych przez tytuł po pokryciu kosztów kampanii marketingowych. Wyniki kampanii marketingowych są pozytywne i pozwoliły Spółce na wyselekcjonowanie rynków zbytu oraz typów kampanii marketingowych, które przynoszą zyski. Uzyskanie takich wyników, wiązało się jednak z przeprowadzeniem testów kilku rodzajów kampanii na kilku rynkach, które wygenerowały dodatkowe koszty i spowodowały obniżenie przychodów netto z tytułu, które stanowią podstawę do naliczenia przychodów Spółki.

Gra Car Mechanic Simulator 18 do dnia dzisiejszego została zainstalowana na urządzeniach mobilnych ponad 19,3 mln razy. W związku z dużą bazą użytkowników oraz stałym zainteresowaniem graczy, Spółka podjęła decyzję, że kolejna wersja gry zostanie opublikowana w formie aktualizacji dotychczasowej wersji gry. W kolejnych aktualizacjach planowana jest między innymi zmiana celu gry i dodanie rywalizacji między użytkownikami, co powinno przełożyć się na zwiększenie czasu gry poszczególnych graczy oraz na zwiększenie wysokości płatności dokonywanych przez graczy.

W trzecim kwartale 2019 roku Spółka koncentrowała się w głównej mierze na finalizacji prac nad grą DRIFT19. Spółka planowała rozpocząć sprzedaż gry w listopadzie 2019 roku. W trakcie współpracy z działem testerów wydawcy gry, okazało się, że wdrożenie wszystkich rekomendacji oraz przygotowanie gry do sprzedaży zajmie trochę więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. W ocenie zarządu najważniejsze jest zadowolenie graczy, dla których gra jest tworzona i to oni zadecydują o jej ostatecznym sukcesie. Decydując się na wprowadzenie gry do sprzedaży, bez wdrożenia rekomendowanych zmian działanie to mogłoby przełożyć się na niewykorzystanie w pełni potencjału sprzedażowego tej produkcji. Zmiana daty rozpoczęcia sprzedaży gry, wymusiła skorygowanie harmonogramu dalszych prac oraz harmonogramu i zakresu planowanych aktualizacji gry, nad którymi trwają prace.

Dodatkowo prowadzone są negocjacje z zagranicznym wydawcą, który jest zainteresowany grą i może rozszerzyć kanały dystrybucji tytułu.

We wrześniu 2019 roku Spółka otrzymała wyniki konkursu GameInn organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego Spółka otrzyma dofinansowanie projektu GearShift. Planowane koszty projektu wynoszą 6,8 mln PLN, a kwota dofinansowania wynosi 4,9 mln PLN. Spółka dostarczyła wszystkie dokumenty wymagane do podpisania umowy i oczekuje na jej podpisanie. Rozpoczęcie prac nad projektem planowane jest na początku przyszłego roku. Opracowanie innowacyjnego w globalnej skali produktu, pozwoli na tworzenie gier komputerowych charakteryzujących się wysoko realistycznym modelem jazdy. Na rynku obecnie nie ma tego typu uniwersalnych i atrakcyjnych cenowo rozwiązań. GearShift to silnik zachowania pojazdów ze zintegrowanym modułem generowania tras w dynamicznym środowisku gier, szczególnie

symulatorów sportów motoryzacyjnych, które są specjalnością Spółką. GearShift ma realistycznie odzwierciedlać zachowania aut w wybranych dyscyplinach motosportu, takich jak wyścigi F1, zawody driftowe, rally cross, czy World Rally Championship.

Temat:

Celem raportu jest zaprezentowanie wyników finansowych za III kwartał 20219 roku.

Treść raportu:

Celem poniższego raportu jest zaprezentowanie informacji co do:

  1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
  2. Sposobu ustalenia wyniku finansowego;
  3. Zestawienia zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za III kwartał 2019 roku

Poprzednie raporty