Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2020

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za II kwartał 2020 roku

Komentarz zarządu:

Przychody ze sprzedaży produktów w II kwartale 2020 roku wyniosły 372,9 tys. zł i kształtowały się na porównywalnym poziomie do I kwartału 2020 roku. Większość przychodów ze sprzedaży produktów została zrealizowana ze sprzedaż gier Car Mechanic Simulator na urządzenia mobilne oraz na konsole Nintendo Switch. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w drugim kwartale 2020 roku, w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku, związany jest w głównej mierze ze zwiększeniem zespołu pracującego nad realizacją projektu GearShift. Wzrost zatrudnienia wpłynął na wzrost kosztów wynagrodzeń, co z kolei przełożyło się na wzrost nakładów na produkcję w toku. W komentowanym okresie Spółka rozpoznała pozostałe przychody operacyjne, które odpowiadają kwocie dofinansowania projektu GearShift do kosztów rozliczanych przez Koszty Działalności Operacyjnej.

W drugim kwartale 2020 roku działania zespołu ECC GAMES skoncentrowane były na finalizacji wersji EA (Early Access) gry DRIFT21, przygotowaniu dodatkowej zawartości gry w postaci nowych torów, samochodów, części, trybów rozrywki i modyfikacji błędów zgłaszanych przez graczy oraz na realizacji projektu GearShift.

Prace nad projektem GearShift, rozpoczęte na początku 2020 roku, były kontynuowane w drugim kwartale 2020 roku w ramach pierwszego etapu projektu. Postęp prac nad projektem jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Rezultaty prac zespołu uczenia maszynowego przekraczają założone oczekiwania, stopień predykcji jest na poziomie 70%. Jednocześnie zespół programistów przygotował strukturę nowego silnika. Spółka cały czas prowadzi rekrutację pracowników do zespołu Gearshift, w chwili obecnej do projektu zaangażowano 12 pracowników. Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła ponad 611 tys. zł. Część dofinansowania w wysokości ponad 547 tys. zł, która dotyczy kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała część dofinansowania w kwocie ok. 64 tys. zł, dotycząca kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu, została rozpoznana jako pozostały przychódoperacyjny.

W dniu 7 maja Spółka rozpoczęła sprzedaż gry DRIFT21 na platformie PC STEAM w trybie wczesnego dostępu (Early Access). Od samego początku powstawania gry, celem Spółki było dostarczenie projektu w takiej formie, która usatysfakcjonuje fanów driftu. Środkiem do realizacji założonego celu jest forma wydania gry, która umożliwia bliską współpracę ze społecznością graczy. W pierwszej wersji gry pojawiły się uwagi graczy związane z brakiem możliwości poprawnej konfiguracji zestawów simracingowch, które zostały w większości rozwiązane w aktualizacji gry udostępnionej w dniu 3 czerwca. Kolejnym elementem wymagającym modyfikacji był model jazdy i poczucia zachowania samochodu, które można uzyskać dzięki funkcji Force Feedback. Po analizie opinii i sugestii otrzymanych od graczy zespół ECC GAMES, we współpracy z wydawcą – firmą 505 GAMES, podjął działania nakierowanie na udoskonalenie tego elementu gry. Przed udostępnieniem nowych rozwiązań szerszemu gronu graczy, przeprowadzone zostały beta testy przez grupę wybranych graczy. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonych testów, aktualizacja została udostępniona dla wszystkich graczy w dniu 31 lipca i została bardzo dobrze przyjęta, co potwierdzają rosnące oceny gry. Jeśli trend rosnących ocen nie ulegnie zmianie, wówczas na przełomie sierpnia i września Spółka rozpocznie cykliczne aktualizacje gry zawierające nowe tory wyścigowe, samochody, silniki oraz części do tuningu. Gracze mogą oczekiwać także pierwszej odsłony trybu Multiplayer. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry, spółka udostępniła 6 aktualizacji zawierających dodatkową zawartość gry oraz korekty błędów. W celu lepszej komunikacji z graczami, spółka uruchomiła formularz, z możliwością zgłaszania

wszelkich uwag i doświadczeń związanych z jazdą w DRIFT21 oraz zbiera podobne informacje na koncie Steam w wątku Sugestie Społeczności. Wszystkie podjęte działania potwierdzają, że zespół dąży do stworzenia gry spełniającej oczekiwania fanów driftu, a wybór strategii rozwoju gry pozwala na udoskonalenie finalnej wersji, co w ocenie zarządu przyczyni się do maksymalizacji wyników sprzedaży. Warto podkreślić, że zarówno dla Zarządu jak i wydawcy firmy 505 Games, gra DRIFT21 jest projektem długofalowym nastawionym na wiele aktualizacji podtrzymujących sprzedaż w bardzo długim okresie. Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki rozliczanie projektu nastąpi w momencie premiery pełnej wersji gry.

Zdarzeniem, które miało miejsce po zakończeniu komentowanego II kwartału 2020 roku i będzie miało wypłw na wyniki przyszłych okresów Spółki, było podpisanie aneksu do umowy ze spółką PlayWay S.A. dotyczącego gry mobilnej Car Mechanic Simulator. Jest to strategicznie bardzo ważna umowa dla Spółki.

W ramach aneksu do umowy Strony ustaliły zmianę nazwy Gry na Car Mechanic Simulator Racing oraz zmianę warunków rozliczeń pomiędzy Stronami, poprzez zwiększenie procentowego udziału Spółki w przychodach ze sprzedaży Gry.

Jednocześnie w ramach ustaleń Stron, koszty kampanii marketingowych UA będą ponoszone przez obie strony umowy.

Spółka planuje rozpoczęcie soft lunch gry jeszcze w tym roku.

Poprzednia część gry stworzona przez spółkę została pobrana prawie 24 mln razy, co zdaniem zarządu było bardzo dobrym wynikiem. Spółka prowadziła liczne analizy zachowań graczy i gromadziła je w celach optymalizacji produktu. Na podstawie tych analiz, powstała koncepcja nowej wersji. Car Mechanic Simulator Racing jest odpowiedzią, na potrzeby graczy oraz platformą umożliwiającą integrację wielu złożonych technik monetyzacji produktu, które przy poprzedniej strukturze gry były niemożliwe do wdrożenia. W grze znajdą się teraz elementy rpg (takie jak np.: rozwój statystyk) oraz wyścigów online. Gracz będzie naprawiał samochody w warsztacie w celu zebrania środków do zakupu oraz tuningu własnego auta. Tym autem będzie brał udział w wyścigach na ćwierć mili z innymi graczami. Wprowadzenie elementów współzawodnictwa do serii Car Mechanic Simulator, zdaniem zarządu będzie miało znaczący wpływ na podniesienie możliwości monetyzacji gry.

Spółka nastawiona jest również na wykorzystanie możliwości jakie dają tak zwane kampanie User Acquisition (UA), czyli zakupu użytkowników przy pomocy kampanii reklamowych. Podpisany aneks reguluje tę kwestię umożliwiając działania tego typu, przy umowie oryginalnej było to trudniejsze do wykonania, ze względu na brak określonych w umowie warunków takiego działania.

W związku z tym, że Spółka posiada lepsze warunki wynagradzania z tytułu Car Mechanic Simulator Racing oraz w ocenie Zarządu tytuł ten posiada większe możliwości monetyzacji między innymi z uwagi na wykorzystanie trybu multiplayer, Zarząd Emitenta wskazuje, iż Spółka skupi swoje działania nad realizacją Gry i jednocześnie zakończy dotychczasowe wsparcie gry Car Mechanic Simulator 18.

Temat:

Celem raportu jest zaprezentowanie wyników finansowych za II kwartał 2020 roku.

Treść raportu:

Celem poniższego raportu jest zaprezentowanie informacji co do:

  1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
  2. Sposobu ustalenia wyniku finansowego;
  3. Zestawienia zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za II kwartał 2020 roku

Poprzednie raporty