Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 16/2020

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy o dzieło – Car Mechanic Simulator 2019

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje,
o zawarciu w dniu 22 lipca 2020 roku, z PlayWay S.A. („Zamawiającym”) aneksu do umowy z dnia 16
kwietnia 2018 roku w przedmiocie wykonania przez Spółkę gry Car Mechanic Simulator 2019 („Gra”)
na platformę IOS/Android.
W ramach przedmiotowego aneksu do umowy Strony ustaliły następujące kwestie:
• zmianę nazwy Gry na Car Mechanic Simulator Racing,
• zmianę warunków rozliczeń pomiędzy Stronami, poprzez zwiększenie procentowego
udziału Spółki w przychodach ze sprzedaży Gry.
Nowe zasady wynagrodzenia będą obowiązywały z zastrzeżeniem przekazania Gry do
sprzedaży na platformę Google Play/iOS Appstore do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Jednocześnie w ramach ustaleń Stron, koszty kampanii marketingowych UA będą ponoszone
przez obie strony umowy.
W związku z tym, że Spółka posiada lepsze warunki wynagradzania z tytułu Car Mechanic
Simulator Racing oraz w ocenie Zarządu tytuł ten posiada większe możliwości monetyzacji
między innymi z uwagi na wykorzystanie trybu multiplayer, Zarząd Emitenta wskazuje, iż Spółka
skupi swoje działania nad realizacją Gry i jednocześnie zakończy dotychczasowe wsparcie gry Car
Mechanic Simulator 18, a w konsekwencji czego Strony ustaliły iż Spółka nie będzie otrzymywała
udziału w przychodach ze sprzedaży gry Car Mechanic Simulator 18. Spółka nie wyklucza
przeprowadzenia emisji akcji w celu częściowego sfinansowania kosztów przygotowania Gry oraz
przeprowadzenia kampanii marketingowych UA.
Zarząd Emitenta planuje rozpoczęcie testów soft launch Gry w bieżącym roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty