Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 15/2020

Temat:

Zawarcie umowy lock-up z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w związku z nabyciem przez Przemysława
Marmul – Członka Rady Nadzorczej akcji Emitenta (dalej: „Akcjonariusz”) 100.000 akcji Spółki, o
którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 14/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku informuje
o zawarciu przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy o ograniczeniu zbycia nabytych przez
Akcjonariusza 100.000 akcji (dalej: „Umowa”).
Na mocy zawartej Umowy Akcjonariusz zobowiązał się, iż nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani
w inny sposób nie przeniesie własności całości lub części 100.000 nabytych przez Akcjonariusza akcji,
jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby w terminie
do dnia 10 lipca 2021 roku. Rozporządzenie akcjami przez Akcjonariusza może mieć miejsce wyłącznie
po uzyskaniu pisemnej zgody przez Spółkę.
Zwarcie umowy lock-up przez Akcjonariusza potwierdza intencję zaangażowania w Spółkę przez
Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty