Relacje inwestorskie > ESPI 2023, Raporty ESPI

ESPI 16/2023

Temat:

Zmiana stanu posiadania

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”; „Emitent”] informuje o otrzymaniu przez Emitenta od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Zawiadamiający”], działającego w imieniu i na rzecz Rockbridge NEO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Rockbridge NEO Fundusz Inwestycyjny Otwarty [dalej: „Fundusze”] zawiadomienia o zmianie stanu posiadania przez Fundusze akcji Spółki, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2022.2554).

Zawiadamiający poinformował, że w wyniku przeprowadzenia przez Fundusze w dniu 27 czerwca 2023 r. [rozliczonych 29 czerwca 2023 r.], transakcji zbycia 5968 akcji Spółki, doszło do zmniejszenia udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%.

Zawiadamiający poinformował, że po zawarciu wskazanych wyżej transakcji Fundusze posiadają łącznie 1.101.659 akcji Spółki, które stanowią 4,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 1.101.659 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Poprzednie raporty