Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2024

Raport roczny za 2023 rok

Komentarz zarządu:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazujemy Państwu Sprawozdanie Zarządu ECC GAMES S.A. (dalej również „ECC GAMES” lub „Spółka”) z działalności Spółki i roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

W okresie będącym przedmiotem raportu, a także w bieżącym roku, Zarząd ECC GAMES konsekwentnie realizował cel strategiczny, którym jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole, jak i na urządzenia mobilne.

Projekt DRIFT ISLAND – technologia GearShift.

W 2 kwartale 2023 roku Spółka zakończyła prace nad wersją 1.0 silnika GearShift, natomiast na koniec 4 kwartału 2023 roku powstała wersja 1.1 wspierająca najnowszą wersję silnika UNREAL ENGINE 5.3.

Zarząd wierzy, że opracowywane technologie pozwolą osiągnąć nowy poziom symulacji fizyki jazdy w przyszłych produkcjach. Zastosowanie sieci neuronowych w fizyce jazdy, zdaniem Zarządu stanowić będzie kamień milowy w rozwoju całej branży gier wyścigowych na świecie.

Spółka pracuje obecnie nad pierwszym komercjalizującym technologię GearShift projektem. Nowa gra DRIFT ISLAND oprócz nowego silnika fizyki w porównaniu do projektu DRIFT CE będzie wyróżniała się otwartym światem oraz wieloosobową rozgrywką. Zarząd planuje zacieśnić współpracę ze spółką PlayWay S.A. oraz lepiej wykorzystać współpracę w grupie zrzeszonych przez nią spółek. Zarząd wyciągnął wiele wniosków przy pracy nad gra DRIFT CE, i zamiera obecnie zdecydowanie lepiej wykorzystać potencjał nowego projektu.

DRIFT21 \ DRIFTCE

W dniu 11 maja 2023 roku gra DRIFTCE miała premierę na 4 platformach sprzedażowych dedykowanych konsolom: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X. Gra DRIFTCE otrzymała pozytywne recenzje i została bardzo dobrze przyjęta przez graczy. W 3 kwartale 2023 roku wydawca gry firma 505 GAMES SpA, podjął decyzję o zmianie nazwy gry w wersji na komputery PC z DRIFT21 na DRIFTCE, w celu ułatwienia identyfikacji Gry przez graczy konsolowych i PC-towych.

W celu utrzymania wyników sprzedaży i zainteresowania tytułem przez graczy, w dniu 28 czerwca 2023 roku i w dniu 1 sierpnia 2023 roku Spółka podpisała z wydawcą gry DRIFTCE, aneksy do umowy wydawniczej, których przedmiotem było przygotowanie dodatkowej zawartości gry.

Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early access do końca 2023 roku liczba sprzedanych kopii gry po uwzględnieniu zwrotów, wynosiła na PC ok. 250,7 tys. sztuk, na konsolach 77,9 tys. sztuk. (razem około 328,6 tys. sztuk). Łączne przychody z obu platform po uwzględnieniu zwrotów to około 2 238 865 Euro netto po zwrotach oraz prowizjach sklepów, ale przed podziałem z wydawcą.

Car Zombies

W kwietniu 2023 roku Spółka rozpoczęła współpracę z BoomBit S.A., nad grą Car Zombies. W 4 kwartale 2023 roku Spółka zakończyła swoje prace nad tym projektem. Wydawca gry BoomBit S.A. prowadził w styczniu 2024 roku testy gry. Po wspólnej analizie wyników obie strony zgodnie postanowiły, iż realizacja gry Car Zombies nie osiągnęłaby zakładanych wskaźników efektywności KPI. Z uwagi na te wyniki, po dokładnej i rzetelnej analizie, doszliśmy wspólnie do trudnej decyzji, że realizacja gry Car Zombies nie zapewniłaby satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji ani nie osiągnęłaby naszych założonych celów finansowych. W obliczu tej sytuacji, zarówno nasza Spółka, jak i BoomBit S.A. wyraziliśmy chęć skoncentrowania naszych zasobów i energii na innych projektach, które prezentują większy potencjał wzrostu i są bardziej zgodne z naszymi aktualnymistrategicznymi kierunkami rozwoju.

Decyzja ta odzwierciedla naszą zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz nasze zobowiązanie do realizacji tylko tych projektów, które najlepiej odpowiadają naszym długoterminowym celom strategicznym i finansowym. Rynek gier mobilnych jest niezwykle konkurencyjny i wymagający. W tym świetle, Zarząd podjął zdecydowaną decyzję o zakończeniu projektu Car Zombies, mając na uwadze, że dodatkowe inwestycje w ten projekt nie przyniosłyby oczekiwanych korzyści bez realnej perspektywy na znaczący sukces rynkowy. Nasze działania idą w parze z przekonaniem, że skupienie się na innych, bardziej obiecujących przedsięwzięciach zapewni lepsze wykorzystanie naszych zasobów i większy potencjał wzrostu w przyszłości.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż informował o powyższym rynek raportem bieżącym ESPI nr 3/2024.

Car Mechanic Simulator Racing

Gra generuje stabilne przychody, w porównywalnej wysokości w poszczególnych kwartałach 2023 roku. Od premiery gry w 2022 roku do końca 2023 roku gra została zainstalowana przez prawie 2 mln graczy. Przychody tytułu za 2023 rok na wszystkich platformach wyniosły około: 576 tys. zł.

Komentarz do osiągniętych wyników finansowych w 2023 roku

W 2023 roku przychody netto ze sprzedaży produktów wzrosły znacząco w porównaniu do analogicznego okresu, co wynika w głównej mierze z zakończenia prac nad konsolową wersją gry DRIFTCE. Bardzo dobre przyjęcie tytułu przez graczy przełożyło się na zamówienie przez wydawcę dodatkowej zawartości gry. Łączne przychody z tytułu DRITCE w 2023 roku, rozpoznane w przychodach netto ze sprzedaży, wyniosły 3,77 mln zł, na co składały się przychody z tytułu: dokończenia prac nad wersją konsolową, przygotowania dodatkowej zawartości gry oraz udział w zyskach ze sprzedaży; w łącznej kwocie 2,01 mln zł oraz zaliczki na przygotowanie konsolowej wersji gry otrzymane w 2022 roku, które do momentu premiery gry prezentowane były w Bilansie w pozycji Inne Rozliczenia Międzyokresowe; w łącznej wysokości 1,76 mln zł.

Pozostałe przychody netto ze sprzedaży zostały wygenerowane przez tytuł CMSR w łącznej kwocie 0,39 mln zł oraz CMS w łącznej kwocie 0,25 mln zł. Przychody ze sprzedaży gry CMSR prezentowane w rachunku wyników Spółki, nie odzwierciedlają wszystkich przychodów generowanych przez tytuł, co wynika z tego, że gra generuje przychody z różnych sklepów i z różnych systemów reklamowych, część przychodów wykazywana jest przez wydawcę gry firmę PlayWay S.A. Po zakończeniu miesiąca przygotowywane są raporty sprzedażowe, na podstawie których dokonywane są rozliczenia pomiędzy ECC GAMES S.A. i PlayWay S.A.

Na wartość pozycji zmiana stanu produktów wpływają nakłady poniesione na produkcję w danym roku, które zostają pomniejszone o wartość rozliczenia kosztów poniesionych na wytworzenie Gier będących w sprzedaży, wartość rozliczenia kosztów jest równa przychodom wygenerowanym przez dany tytułu, aż do momentu pełnego rozliczenia nakładów poniesionych na wytworzenie danego tytułu. W 2023 roku zmiana stanu produktów znacząco odbiega od wartości z 2022 roku, co wynika z rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFCE oraz rozliczenia znaczącej wartości kosztów poniesionych na wytworzenie tytułu.

Nakłady na produkcję w 2023 roku wyniosły 2,08 mln zł, co oznacza spadek nakładów na produkcję w porównaniu do 2022 roku o ok. 29%. Zmniejszenia nakładów na produkcję związane jest z zakończeniem realizacji projektu Gearshift oraz zmianą struktury zatrudnienia.

Rozliczenie kosztów poniesionych na wytworzenie tytułów w sprzedaży wniosło w 2023 roku 3,99 mln zł na co składa się rozlicznie nakładów na grę DRIFTCE w wysokości 3,69 mln zł oraz na grę CMSR w wysokości 0,30 mln zł. Znacząca kwota rozliczenia kosztów tytułów w sprzedaży istotnie wpłynęła na zmniejszenie wartości zapasów oraz innych rozliczeń międzyokresowych przychodów, a w rezultacie czego na znaczące obniżenie sumy bilansowej.

Koszty działalności operacyjnej w 2023 roku zmalały w porównaniu do 2022 roku o ponad 25%. Spadek kosztów w głównej mierze wynika z niższych kosztów usług obcych oraz kosztów wynagrodzeń. Niższe koszty usług obcych wynikają z faktu, że w 2023 roku Spółka ponosiła niższe koszty: usług w związku z realizacją projektu Gearshift; kampanii marketingowej (User Acquisition) gry CMSR; licencji (udziału w zyskach) ze sprzedaży gry CMS i CMSR; niższe koszty usług doradczych. Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń związane jest bezpośrednio ze zmniejszeniem liczby pracowników oraz zmianą struktury zatrudnienia. Spadek powyższych kosztów został częściowo skompensowany podatkiem u źródła potrąconym z zysków ze sprzedaży gry DRIFCE przez 505 Games SpA, których Spółka na dzień dzisiejszy nie może rozliczyć w podatku dochodowym z uwagi na jego brak.

W 2023 roku miały również istotne zdarzenia zaprezentowane w pozostałej działalności operacyjnej. W związku z zakończeniem prac w projekcie Gearshift, objętych dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), oraz otrzymaniem informacji o przyjęciu raportu końcowego przez NCBIR Spółka dokonała rozliczenia dotacji w wysokości 4,2 mln zł, która dotychczas prezentowana była w Innych Rozliczeniach Międzyokresowych. W takiej samej wysokości zostały rozliczone nakłady poniesione na realizację projektu, które zostały zaprezentowane w pozycji pozostałe koszty operacyjne. W raportach okresowych Spółka prezentowała rozliczenie kosztów w pozycji zmiana stanu produktów, jednak z uwagi na bardziej czytelną prezentację poszczególnych elementów składowych rachunku zysków i strat, Spółka w sprawozdaniu finansowym za 2023 roku dokonała zmiany prezentacji tej pozycji.

W pozostałych kosztach operacyjnych w pozycji aktualizacje wartości aktywów niefinansowych uwzględniona została utrata wartości projektu Car Zombies, w nawiązaniu do opisu powyżej, w wysokości różnicy pomiędzy nakładami poniesionymi na realizację projektu a zaliczkami otrzymanymi na realizację projektu, która wyniosła 55 293,59 zł. Dodatkowo w pozycji inne koszty operacyjne uwzględniona została utrata wartości projektu Construction Machines w wysokości 100 000,00 zł, w związku z faktem, że Spółka aktualnie koncentruje się na realizacji innych projektów i w najbliższym czasie nie będzie posiadała środków na realizację tego projektu.

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom i akcjonariuszom ECC GAMES za rok poprzedni i życzymy, aby 2023 r. był kolejnym rokiem w realizacji celu strategicznego, jakim jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej.

Z poważaniem,

Temat:

Raport roczny za 2023 rok

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok.

Załączniki:

1) Raport roczny ECC Games S.A. za 2023 r.

2) Sprawozdanie finansowe ECC Games S.A. za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 – Załącznik nr 1 do Raportu rocznego;

3) Sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 – Załącznik nr 2 do Raportu rocznego;

4) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki ECC Games  S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – Załącznik nr 3 do Raportu rocznego.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

1
ECC_GAMES_Raport_Roczny_ 2023
2
ECC_GAMES_Sprawozdanie_finansowe_2023
3
ECC_GAMES_Sprawozdanie z działalności _2023
4
ECC GAMES_BSF_2023_sprawozdanie z badania

Poprzednie raporty