Relacje inwestorskie > EBI 2023, Raporty EBI

EBI 8/2023

Temat:

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia o powzięciu przez Spółkę w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 września 2023 roku zmian statutu Spółki wynikających z uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta w dniu 22 czerwca 2023 r.

Zmiany Statutu Spółki obejmowały:
1. usunięcie: ust. 3 w § 5, ust. 5 w § 11, pkt. 15) w § 12 ust.. 5, ust. 9 w § 12, ust. 12 w § 14 Statutu Spółki;
2. zmianę: § 14 ust.. 1, § 14 ust.. 5-6, § 14 ust. 18 Statutu Spółki;
3. dodanie: ust. 18A w §14, ust. 16 w § 15 Statutu Spółki.

Szczegółowy wykaz zmian Statutu, a także aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1. Wykaz zmian Statutu
2. Tekst jednolity Statutu Spółki

Poprzednie raporty