Walne zgromadzenie

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd Emitenta EC C Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18. lok. 245

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022;

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu następujące brzmienie:

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;
8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wojtaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022
16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
17/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
18/ podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu
19/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

ZAŁĄCZNIKI:

1.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.
Projekty uchwał na ZWZ
3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania