Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC GAMES S.A. na dzień 9 marca 2020 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera, nr 8, budynek 6, 01-793 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693352, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 9 marca 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej, Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

ZAŁĄCZNIKI:

1.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2.
Projekty uchwał na NWZ
3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania
4.
Liczba akcji, liczba głosów