Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2020

Raport roczny Spółki ECC GAMES S.A. za 2020 rok

Komentarz zarządu:

Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi ECC Games S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ECC Games S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności ECC Games S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji ECC Games S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Temat:

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2020 rok

Treść raportu:

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2020 stawiał wiele wyzwań przed każdym przedsiębiorcą, w związku z licznymi ograniczeniami wynikającymi z walką z

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zarząd ECC GAMES S.A. na początku marca 2020 roku wprowadził rozwiązania umożliwiające pracę zdalną dla pracowników, które wykorzystywane są do chwili obecnej i umożliwiły działanie Spółki bez większych zakłóceń. W 2020 roku ECC GAMES S.A. kontynuowało prace nad grą DRIFT21 na komputery PC i grą Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne, a także rozpoczęło prace nad projektem Gearshift, dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Spółka opublikowała Raport ESPI nr 10/2020, w którym informowała o wyznaczeniu daty rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT21 w trybie wczesnego dostępu („early access”). Po rozpoczęciu sprzedaży gry Spółka otrzymała wiele uwag i komentarzy na temat gry od graczy, które wskazały mocne strony DRIFT21 doceniane przez graczy takie jak: rozbudowana warsztatowa część gry, detaliczne wykonanie modeli 3d samochodów i części samochodowych, bardzo duże możliwości tuningu samochodu, czy też licencjonowane tory i samochody udostępnione w grze. Jednocześnie Spółka otrzymała uwagi i wskazówki, które elementy gry pomimo wielu godzin testów, wymagają usprawnienia lub modyfikacji. Dotyczyły one w głównej mierze możliwościpoprawnej konfiguracji zestawów simracingowych oraz modelu jazdy i poczucia zachowania samochodu, które można uzyskać dzięki funkcji Force Feedback.

W odpowiedzi na otrzymane komentarze zespół ECC GAMES przygotował liczne aktualizacje do gry, w ramach których usprawniono konfiguracje zestawów simracingowych oraz zmodyfikowano model jazdy i poczucia zachowania samochodu. Zwiększona została ilość samochodów i tras dostępnych w grze, a także wprowadzono nowe tryby rozgrywki, w tym między innymi tryb rozgrywki wieloosobowej Multiplayer. Podjęte działania znacząco poprawiły odbiór gry przez graczy i przełożyły się na podniesienie średniej oceny gry na platformie Steam powyżej 70% ocen pozytywnych, dzięki czemu gra posiada ocenę „W większości pozytywne”.

Jednocześnie przez cały czas trwały dalsze prace nad rozbudową zawartości gry oraz nad udoskonaleniem modelu jazdy i poczucia zachowania samochodu, które zostaną udostępnione w pełnej wersji gry. W chwili obecnej prace nad elementami graficznymi gry w postaci dodatkowych torów i samochodów zostały zakończone. Przygotowany został także nowy tryb rozgrywki Sand-box, umożliwiający pominięcie kampanii gry i dokonywanie dowolnych modyfikacji samochodów bez ograniczeń pieniężnych, natomiast tryb kariery otrzymał nowy typ wyzwań mechanicznych, które będą mogły być realizowane w części garażowej gry, która była dotychczas najlepiej oceniana przez graczy. Największym wyzwaniem było udoskonalenie i optymalizacja modelu jazdy i poczucia zachowania samochodów, w celu jak najwierniejszego odzwierciedlenia rzeczywistych zachowań samochodów w grze. W tym celu Spółka otworzyła Testing Center w Gdańsku i nawiązała współpracę z czołowymi zawodnikami lig simracingowych i profesjonalnych lig driftingowych. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom zespół ECC GAMES przygotował nowy system zawieszenia samochodów, nowy system opon obsługujący rozszerzone wzory Pacejki oraz nowy system Force Feedback do obsługi kierownic. W chwili obecnej trwają testy i optymalizacja wymienionych systemów.

W trakcie ostatniego roku prowadzone były również prace nad grą Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne. W dniu 22 lipca 2020 roku Spółka zawarła aneks do umowy, zawartej z PlayWay S.A., na wykonanie wyżej wymienionej gry, o czym Spółka informowała raportem bieżącymi ESPI nr 16/2020. Zmiany w umowie dotyczyły między innymi zwiększenia procentowego udziału Spółki w przychodach ze sprzedaży gry oraz ustalenia zasad rozliczania kosztów kampanii marketingowych UA ponoszonych przez obie Strony. Między innymi, w celu zabezpieczenia finansowania developmentu gry oraz kampanii marketingowych, w październiku 2020 roku Spółka przeprowadziła emisję akcji serii J, w rezultacie czego pozyskała środki pieniężne w wysokości 3 mln zł. Niestety, w związku z bardzo długim procesem rejestracji zmian w statucie Spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy, Spółka otrzymała środki dopiero 15 lutego 2021 roku. Zgodnie z komunikatem bieżącymi ESPI nr 21/2020, w grudniu 2020 roku Spółka rozpoczęła testy soft launch gry Car Mechanic Simulator Racing, z uwagi na znaczne opóźnienie w pozyskaniu środków z emisji akcji w porównaniu do założeń Spółki, okres optymalizacji gry oraz dalszego developmentu może ulec wydłużeniu.

Na początku 2020 roku Spółka rozpoczęła realizację projektu Gearshift, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Gameinn. Projekt składa się z czterech etapów i obejmuje pracę nad trzema zasadniczymi komponentami: silnikiem fizyki zachowania pojazdów na platformie Unreal Engine, modułem AI do ustawiania parametrów samochodów na podstawie rzeczywistych pomiarów na torze oraz module AI do generowania plansz. Pierwszy etap projektu zakończył się stworzeniem struktury silnika fizycznego na bazie Unreal Engine, wyborem koncepcji uczenia maszynowego (ML) do prac nad generowaniem plansz oraz stworzeniem pierwszej generacji skryptów do predykcji ustawiania fizyki pojazdu na poziomie ponad 65%, przy planowanych 60% na tym etapie prac. Obecnie realizowany jest drugi etap projektu. Silnik fizyki zawiera między innymi pełny 32 elementowy model Pacejkido kontrolowania zachowania opon, 26 parametrów działania silnika samochodu i 21 parametrów skrzyni biegów. Silnik pozwala na kontrolowanie kilkuset parametrów do konfiguracji zachowania samochodu docelowo ustawianych przez moduł sztucznej inteligencji, który został przeszkolony, aby rozróżniać dane z gry Unreal Engine i rzeczywistych czujników. Model sztucznej inteligencji jest w trakcie kalibracji, aktualny poziom predykcji wynosi ok. 90%. Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem czujników do zbierania brakujących danych wejściowych. Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w 2020 roku wyniosła ponad 1,3 mln zł. Część dofinansowania w wysokości ok. 1,13 mln zł, która dotyczy kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała częśćdofinansowania w kwocie 179 tys. zł, dotycząca kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu, została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 3,7 mln zł, na co wpłynęły przychody ze sprzedaży produktów w wysokości prawie 1 mln zł oraz zmiana stanu produktów w wysokości 2,7 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży produktów w porównaniu do 2019 roku wynika z kilku zdarzeń. W 2019 roku rozpoznano przychody z tyt. udzielenia licencji na wydanie gry DRIFT21 na konsole do gier oraz urządzenia mobilne, natomiast przychody ze sprzedaży gry na komputery PC zostaną rozpoznane w momencie premiery pełnej wersji gry. Dodatkowo w 2020 roku zmalały przychody ze sprzedaży gry CMS na konsole Nintendo Switch, co związane jest czasem życia produktu i faktem, że w 2019 roku miała miejsce premiera gry. W połowie 2020 roku spółka zakończyła wsparcie gry Car Mechanic Simulator 18 na urządzenia mobilne, w związku z tym od tego momentu nie otrzymuje udziału w przychodach ze sprzedaży gry. W 2020 roku nastąpił wzrost o 38%, w porównaniu do roku 2019, wartości zmiany stanu produktów, co wynika ze zwiększenia nakładów na produkcje w trakcie realizacji. Wzrost nakładów związany jest w głównej mierze ze zmianą struktury zatrudnienia oraz znaczącym wzrostem liczby pracowników, którzy zostali zatrudnieni do realizacji projektu Gearshift.

Podjęte działania Spółki w 2020 roku pozwoliły na zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia symulatorów wyścigów samochodowych, w ocenie zarządu Spółki będzie to miało istotny wpływ na bieżące i kolejne projekty realizowane przez Spółkę.

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2020 rok
Załącznik nr 1
Sprawozdanie Finansowe
Załącznik nr 2
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Załącznik nr 3
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki ECC GAMES S.A.

Poprzednie raporty