Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2019

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2019 rok

Komentarz zarządu:

Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi ECC Games S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ECC Games S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności ECC Games S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji ECC Games S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Temat:

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2019 rok

Treść raportu:

Szanowni Akcjonariusze,

Ubiegły rok był dla wszystkich pracowników i zarządu Spółki bardzo pracowity, głównie w związku z rozwojem projektu DRIF21. W maju 2019 roku rozpoczęliśmy pokazy gry na wielu imprezach motoryzacyjnych dla fanów driftu oraz motoryzacji. W czerwcu 2019 roku rozpoczęliśmy beta testy gry, dla grupy graczy wybranych z tysięcy zgłoszeń. Na podstawie informacji otrzymywanych od testerów oraz bieżącego postępu prac, we wrześniu podjęliśmy decyzję o ustaleniu daty rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early acces „wczesny dostęp“ na dzień 7 listopada 2019 roku. W ocenie zarządu wyznaczona data była odpowiednia od strony biznesowej projektu, a jednocześnie postępy prac były na tyle satysfakcjonujące, że chcieliśmy udostępnić efekty naszej pracy wszystkim graczom, którzy oczekują na jej zakup. Do samego końca staraliśmy się dotrzymać wyznaczonego terminu, jednak doszliśmy do wniosku, że uwagi zgłoszone przez PlayWay Testing Center powinny zostać wdrożone przed rozpoczęciem sprzedaży, co nie było możliwe w zakładanym pierwotnie terminie. W listopadzie 2019 roku Zarząd rozpoczął negocjacje z firmą 505 Games S.p.A. zainteresowaną wydaniem gry DRIFT21, w rezultacie czego w dniu 18 grudnia 2019 roku została podpisana umowa wydawnicza wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie gry DRIFT21, jednocześnie rozwiązana została umowa wydawnicza z PlayWay S.A. 505 Games S.p.A. to jeden z największych i najbardziej renomowanych wydawców globalnych, posiadający w swoim portfolio między innymi takie jak tytuły Assetto Corsa, czy Asseto Corssa Competizione, które osiągnęły olbrzymi sukces sprzedażowy i są uznawane za jedne z najlepszych symulatorów wyścigów samochodowych. W ocenie zarządu podpisanie umowy z nowym wydawcą umożliwi dotarcie do szerszego grona odbiorców, przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia marketingowego firmy PlayWay S.A., oraz zapewniło dodatkowe środki finansowe na zakończenieprojektu. Rozpoczęcie sprzedaży gry DRIFT21 w trybie early access na platformie Steam planowane jest wiosną 2020 roku.

W 2019 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 5 318 tys. zł, na co składały się przychody netto ze sprzedaży produktów oraz zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 3 334 tys. zł, a zysk netto wzrósł w porównaniu do poprzedniego okresu o 206%.

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży produktów był tytuł Car Mechanic Simulator, który wygenerował 1 917 tys. zł przychodów, odpowiednio 915 tys. zł na urządzeniach mobilnych i 1 002 tys. zł na konsoli Nintendo Switch. Liczba nowych instalacji na urządzeniach mobilnych w 2019 roku była na porównywalnym poziomie do instalacji w roku poprzednim, do dnia dzisiejszego łączna liczba instalacji wynosi 21 mln. W trakcie ubiegłego roku dokonaliśmy aktualizacji aplikacji, która została rozszerzona o narzędzia analityczne umożliwiające szerszą analizę danych od graczy oraz przeprowadzenie kampanii marketingowych user acquisition (UA). Od sierpnia do listopada 2019 roku przeprowadzane były testowe kampanie UA, które dały pozytywne wyniki i wskazały rynki, na których kampanie będą przynosiły dodatkowy zysk.

Dodatkowo Spółka osiągnęła przychody z tytułu udzielenia licencji na wydanie gry DRIFT21 na konsolach oraz urządzeniach mobilnych, które wyniosły 1 282 tys. zł. Przychody z tytułu udzielenia licencji na wydanie gry DRIFT21 na komputerach PC, które wyniosły 855 tys. zł zostaną aktywowane w momencie rozpoczęcia sprzedaży gry, do tego momentu prezentowane będą w sprawozdaniu finansowym w pozycji Rozliczenia międzyokresowe.

Oprócz prac opisanych powyżej, w 2019 roku Spółka pracowała nad przygotowaniem nowego projektu pt. Gearshift, polegającego na budowie silnika zachowania kołowych pojazdów mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji na bazie platformy Unreal Engine. Projekt został zgłoszony w konkursie GameINN organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w rezultacie czego otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 920 024,50 zł, przy łącznym koszcie projektu wynoszącym 6 842 865,00 zł. Realizacja projektu GearShift jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji głównego celu spółki, czyli pozostania jednym z najlepszych studiów developerskich tworzących symulatory wyścigów samochodowych.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że w ocenie Zarządu Emitenta aktualna nadzwyczajna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19, na chwilę obecną nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki oraz na najbliższe plany związane z realizowanymi projektami. W związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia wirusem, zapewniliśmy wszystkim pracownikom możliwość pracy zdalnej, jednak w naszej ocenie nie powinno to mieć znaczącego wpływu na realizację projektów. Większość czasu przeznaczona na tworzenie gier wideo związana jest z pracami programistów, grafików czy testerów, do których niezbędny jest komputer PC oraz dostęp do Internetu. W trakcie wszystkich projektów współpracujemy z outsourcerami z całego świata, którzy dostarczają poszczególne elementy gry lub zajmują się jej testowaniem. Podobnie wygląda sytuacja z wydawcą gry DRIFT21, firmą 505 Games S.p.A, wszystkie działania od początku naszej współpracy odbywały się za pomocą telekonferencji, w związku z tym nie ma to wpływu na postęp prac.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2019 rok
Załącznik nr 1
Sprawozdanie Finansowe
Załącznik nr 2
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Załącznik nr 3
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki ECC GAMES S.A.

Poprzednie raporty