Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Komentarz zarządu:

Celem strategicznym ECC GAMES jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole jak i na urządzenia mobilne. Warto zauważyć, że segment gier o tematyce motoryzacyjnej cechuje się wysokim poziomem specjalizacji i kompetencji. W ciągu ostatnich 2 lat zespół Spółki koncentrował się na opracowaniu odpowiednich narzędzi oraz wypracowywaniu znaczącego „know-how”, które pozwalają na planowanie coraz bardziej zaawansowanych produktów. Wydanie gier Car Mechanic Simulator na urządzenia mobilne i DRIFT21 na komputery PC potwierdziło, że zespół Spółki produkuje zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej na światowym poziomie, spełniającym oczekiwania wymagających graczy.

ECC GAMES obecnie rozwija oba kluczowe działy. Dział gier mobilnych pracuje intensywnie nad grą CMSR, natomiast dział gier na PC i konsole zajmuje się dalszym rozwojem projektów DRIFT21 oraz Gearshift (dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Zgodnie z wcześniejszymi raportami Spółki, duża część zespołu koncentruje się obecnie na rozwoju działu tworzącego gry mobilne. Obecnie prowadzone są zaawansowane prace nad grą Car Mechanic Simulator Racing, której zwiastun został opublikowany w dniu dziejszym na stronie internetowej Spółki (www.eccgames.com ). Pełny launch gry planowany jest w drugim kwartale 2022 roku, dokładna data będzie uzależnona od wyników prowadzonych testów i liczby koniecznych do wprowadzenia modyfikacji i optymalizacji. Równolegle Spółka pracuje nad kolejnym mobilnym tytułem o tematyce motoryzacjnej. Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi wydawcami gry, rozważa także możliwość tak zwanego self-publishingu. Informacje na temat postępów prac nad tytułem będą przekazywane w kolejnych raportach.

Dział gier PC oraz konsol kontynuuje prace nad projektem GearShift. Zarząd wierzy, że opracowywane technologie pozwolą osiągnąć nowy poziom symulacji fizyki jazdy w przyszłych produkcjach. Zastosowanie sieci neuronowych w fizyce jazdy, zdaniem Zarządu stanowić będzie kamień milowy w rozwoju całej branży gier wyścigowych na świecie. Spółka chce być jednym z pionierów tego typu rozwiązań, aby w przyszłości czerpać zyski nie tylko z własnych produkcji, ale również z udzielania licencji na technologię innym firmom. Tworzone rozwiązanie przeznaczone jest dla silnika UNREAL, co znacząco podniesie również jakość grafiki w grach opartych o tę technologię. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dema technologicznego, którego ukończenie planowane jest na grudzień 2021 roku. Demo wykorzystywane będzie przez Spółkę w rozmowach z zewnętrznymi wydawcami. Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 457,6 tys. zł. Cześć dofinansowania w wysokości 405,5 tys. zł, dotycząca kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała cześć dofinansowania dotyczy kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu i została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Głównym tytułem zrealizowanym przez ECC GAMES jest gra DRIFT21, która od momentu rozpoczęcia sprzedaży w trybie early access do końca września 2021 roku, po uwzględnieniu zwrotów została sprzedana w liczbie 41 170 sztuk. W raporcie okresowym za drugi kwartał 2021 roku Spółka informowała, że przygotowała aktualizacje gry, które czekają na opublikowanie. Jedna z aktualizacji zawierająca dodatkowy silnik typu bokser wraz z częściami tuningowymi została udostępniona graczom w dniu 14 października. Dodatkowo w dniu 7 października Spółka otrzymała informację o pozyskaniu licencji do korzystania ze znaku towarowego TOYOTA, co umożliwi udostępnienie graczom kolejnego samochodu, będącego ikoną driftu. W chwili obecnej prowadzone są prace nad przygotowaniem nowego trailera do gry, który zostanie wykorzystany między innymi do promowania aktualizacji gry zaplanowanej na pierwszą połowę grudnia 2021 roku. W poprzednim raporcie okresowym, Spółka zwracała uwagę na fakt, że za działania marketingowe odpowiada wydwaca gry 505 Games, a budżet marketingowy został wykorzystany na niskim poziomie. Po zgłoszonych przez ECC GAMES uwagach i sugestiach, Spółka otrzymała od wydawcy zaktualizowany plan marketingowy na najbliższe 3 miesięce, zakładający zwiększone działania promocyjne w zakresie kampanii user acquisition, płatnych materiałów przygotowanych przez influencerów oraz przygotowania dodatkowego materiału reklamowego w postaci nowego zwiastuna gry. Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań promocyjnych Spółka oczekuje, że wydawca zrealizuje minimalny poziom nakładów na działania marketingowe wynikający z umowy wydawniczej. Ostateczna decyzja w sprawie realizacji kampanii marketingowych należy do wydawcy gry. W ocenie Spółki istotnym elementem związanym ze sprzedażą gry będzie jej wydanie na konsole do gier. Na podstawie wniosków wyciąganych z premiery gry na platformie STEAM, Spółka stara się zoptymalizować biznesowe aspekty wydania gry na konsole do gier. Dodatkowe informacje na temat wydania wersji DRIFT21 na konsole zostanie udostępniona w formie odpowiedniego raportu.

W trzecim kwrtale 2021 roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 169,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 59% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku, w obu analizowanych okres przychody zostały wygenerowanie ze sprzedaży gry CMS na konsole Nintendo Switch. Analizując zmianę poziomu przychodów pomiędzy 2, a 3 kwartałem 2021 roku, należy zwrócić uwagę na jednorazowe rozliczenie związaną z rozpoznaniem w rachunku wyników zaliczek otrzymanych od wydawcy gry DRIFT21 w wysokości 1 173,7 tys. zł, która wpłynęła na wzrost wartości pozycji przychody netto ze sprzedaży produktów oraz analogiczne zmniejszenie wartości pozycji zmiana stanu produktów. Nie uwzględniając rozliczenia opisanego powyżej, przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 9% w 3 kwartale 2021 roku, w porównaniu do 2 kwartału 2021 roku. Wartość zmiany stanu produktów związana jest z poziomem nakładów na tworzenie gier, poniesionych w poszczególnych okresach. W 3 kwartale 2021 nakłady poniesione na tworzenie gier wzrosły o 30% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, co związane jest w głównej mierze z rozbudową zespołu i wyższymi kosztami wynagrodzeń oraz zwiększonymi kosztami usług obcych, które dotyczyły przygotowaniu poszczególnych elementów gry przez outsourcerów. Nakłady na tworzenie gier w 3 kwartale 2021 roku zmalały o 20% w porównaniu do nakładów poniesionych w 2 kwartale 2021 roku (po wyeliminowaniu jednorazowego rozliczenia opisanego powyżej), co wynika z jednorazowych kosztów poniesionych w 2 kwartale 2021 roku tj. koszty przygotowania materiałów marketingowych do gry CMSR oraz zakupem wyposażenia i przeprowadzeniem testów na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu Gearshift. Zmiana poziomu kosztów działalności operacyjnej w 3 kwartale 2021 roku w porównaniu do 2 kwartału 2021 roku i 3 kwartału 2020 roku wynika w głównej mierze z tych samych powodów, co zmiana nakładów na tworzenie gier, która została opisana powyżej.

Temat:

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Poprzednie raporty