Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2023

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Komentarz zarządu:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

W pierwszym kwartale 2023 roku, Zarząd ECC GAMES konsekwentnie realizował cel strategiczny, którym jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole, jak i na urządzenia mobilne.
Segment gier o tematyce motoryzacyjnej cechuje wysoki poziom specjalizacji, kompetencji i unikalnego know-how, który jest wypracowywany samodzielnie, ponieważ na rynku nie ma dostępnych, dobrych jakościowo rozwiązań takich jak silnik fizyki, które można wykorzystać w grach motoryzacyjnych. W trakcie ostatnich lat, realizując projekty: DRIFT21, DRIFTCE, Gearshift i Car Mechanic Simulator Racing, rozwinęliśmy nasz know-how w obszarze opracowywania narzędzi do tworzenia gier motoryzacyjnych. Wydanie gier Car Mechanic Simulator 18 i Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne oraz gry DRIFT21 i DRIFTCE na komputery PC i konsole do gier potwierdziło, że zespół ECC GAMES produkuje zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej na poziomie światowym, spełniającym oczekiwania wymagających graczy, a każdy kolejny projekt jest lepszej jakości i dużo bardziej zaawansowany od poprzedniego.

DRIFT21 \ DRIFTCE
W pierwszym kwartale 2023 prowadzone były prace związane z certyfikacją gry przez firmy Sony i Microsoft. Po uzyskaniu certyfikacji producentów konsol, w dniu 11 maja 2023 roku gra DRIFTCE została udostępniona na 4 platformach sprzedażowych dedykowanych konsolom: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X. W ocenie Zarządu premiera gry na konsolach będzie miała istotny wpływ na wzrost wolumenu sprzedaży i przychodów ze sprzedaży. Gra została udostępniona nowym graczom, którzy dotychczas nie mieli możliwości grania w DRFIT21 z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu komputerowego. Liczba gier motoryzacyjnych wydawanych na konsole do gier jest mniejsza niż na komputery PC, co w ocenie Zarządu powinno przełożyć się na większe zainteresowanie tytułem wśród graczy posiadających konsole do gier i wydłuży tak zwany ogon sprzedaży, czyli okres generowania przychodów ze sprzedaży od momentu premiery gry.

Jednym z głównych celów działania Spółki jest specjalizacja w tworzeniu symulatorów jazdy samochodem, a gra DRIFT21, DRIFTCE to największy dotychczas zrealizowany projekt studia ECC GAMES. Gra została wydana na komputery PC oraz na konsole starej i nowej generacji, dzięki czemu osiągnięty został bardzo duży kamień milowy w rozwoju Spółki. Wszystkie prace nad przygotowaniem wersji PC oraz konsolowej zostały wykonane przez ECC GAMES, co pokazuje, że Spółka posiada doświadczenie i kompetencje w kompleksowym tworzeniu zaawansowanych technologicznie projektów na wszystkie platformy do gier.

Łączne przychody ECC GAMES otrzymane od wydawcy z tytułu przygotowania DRIFT21/DRIFTCE wyniosły ponad 1 mln EUR, część przychodów została już rozliczona w rachunku wyników Spółki, w momencie premiery gry DRIFT21 na komputery PC, natomiast wynagrodzenie za przygotowanie wersji konsolowej zostanie rozliczone w II kwartale 2023 roku z uwagi na fakt, że premiera gry w wersji na konsole i ostatnie prace nad tytułem miały miejsce w II kwartale 2023 roku.

Car Mechanic Simulator Racing
W pierwszym kwartale 2023 roku, zespół ECC GAMES przygotował wersję gry Car Mechanic Simulator Racing na konsole Nintendo Switch. Gra przeszła proces certyfikacji firmy Nintendo, premiera gry miała miejsce w dniu 24 kwietnia 2023 roku. Przy stosunkowo niskich nakładach, Spółka rozszerzyła kanał dystrybucji gry o kolejne urządzania. W przypadku gry CMSR na konsole Nintendo Switch, Spółka planuje prowadzenie podobnej polityki przecen, jak w przypadku poprzedniej gry CMS na konsole Nintendo Switch.

Gra w wersji na urządzenia mobilne, została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, o czym świadczą między innymi wysokie oceny gry: na platformie Google Play wynoszą 4,7/5 (na podstawie ponad 30 tys. ocen), a na platformie App Store wynoszą 4,6/5 (na podstawie prawie 1,4 tys. opinii). Dotychczas gra została zainstalowana przez około 1,1 mln graczy. W pierwszym kwartale 2023 roku Spółka wstrzymała prowadzenie kampanii marketingowych i prowadzi działania mające na celu pozyskanie partnera branżowego, który będzie wspierał Spółkę w skalowaniu kampanii marketingowych. Liczba pobrań i przychody z tytułu realizowane w ostatnich miesiącach są na stabilnym poziomie.

Projekt GearShift
Dział gier PC oraz konsol kontynuował prace nad projektem GearShift. Zarząd wierzy, że opracowywane technologie pozwolą osiągnąć nowy poziom symulacji fizyki jazdy w przyszłych produkcjach. Zastosowanie sieci neuronowych w fizyce jazdy, zdaniem Zarządu stanowić będzie kamień milowy w rozwoju całej branży gier wyścigowych na świecie. Spółka chce być jednym z pionierów tego typu rozwiązań, aby w przyszłości czerpać zyski nie tylko z produkcji własnych, ale również z udzielania licencji na technologię innym firmom. Tworzone rozwiązanie przeznaczone jest dla silnika UNREAL, co znacząco podniesie również jakość grafiki w grach opartych o tę technologię.

W pierwszym kwartale 2023 roku kontynuowane były prace związane z realizacją projektu, między innymi nad przygotowaniem dema gry BUSHIDO, które zostało udostępnione graczom w marcu 2023 roku na platformie STEAM. Jednocześnie Spółka prowadziła działania w celu pozyskania finansowania na realizację kolejnego projektu wykorzystującego technologię powstałą w ramach projektu Gearshift.

Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w I kwartale 2023 roku wyniosła ok. 285 tys. zł. Część dofinansowania w wysokości ok. 247 tys. zł, która dotyczy kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała część dofinansowania w kwocie ok. 38 tys. zł, dotycząca kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu, została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Koniec prac nad projektem Gearshift zaplanowany jest, zgodnie z umową na dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w maju 2023 roku.

W maju 2023 roku Spółka złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie, w ramach konkursu Ścieżka Smart, systemu multiplyerowego do gier simracingowych, który w połączeniu z silnikiem Gearshift może umożliwić stworzenie platformy do rozgrywania sportowych zawodów sim-racingowych. Spółka będzie informowała o szczegółach dofinansowanego projektu w raportach bieżących, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, do tego czasu Spółka uznała fakt złożenia wniosku za informację zbyt mało precyzyjną i jednoznaczną, aby publikować informację z informacji poufnej o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG. Samo złożenie wniosku nie przesądza bowiem ani o pozyskaniu finansowania ani o rozpoczęciu nowych prac.

Car Zombies
W kwietniu 2023 roku, czyli po zakończeniu I kwartału 2023 roku, który jest przedmiotem raportu, Spółka rozpoczęła współpracę z BoomBit S.A. Na podstawie zawartej umowy Spółka przygotuje Grę o roboczym tytule Car Zombies, a BoomBit S.A. pokryje koszty jej developmentu do ustalonego w umowie limitu kosztów oraz będzie zajmować się prowadzeniem kampanii marketingowych User Acquisition (pozyskania użytkowników). Zgodnie z zawartą Umową Spółka, oprócz wynagrodzenia za przygotowanie Gry, będzie otrzymywała udział w zyskach ze sprzedaży gry.

W ocenie Zarządu Emitenta rozpoczęcie współpracy z BoomBit S.A., który specjalizuje się w produkcji i sprzedaży gier mobilnych, jest kolejnym krokiem w rozwoju działu mobilnego Spółki. Dzięki nawiązanej współpracy Spółka zwiększy kompetencje w zakresie monetyzacji gier mobilnych, co będzie miało wpływ na wszystkie produkcje mobilne realizowane przez Spółkę.
Komentarz do osiągniętych wyników finansowych

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów w I kwartale 2023 roku, w porównaniu do I kwartału 2022 roku, wynika z dodatkowego źródła przychodów w postaci gry CMSR na urządzenia mobilne. Przychody z tego tytułu dodatkowo skompensowały niższe przychody, w porównaniu do okresu porównawczego, ze sprzedaży gry CMS na konsole Nintendo Switch. Mniejsza wartość pozycji „zmiana stanu produktów” w I kwartale 2023 roku, w porównaniu z I kwartałem 2022, związana jest z niższym poziomem nakładów na tworzenie nowych produktów oraz częściowym rozliczeniem z przychodów, nakładów poniesionych na wytworzenie gry CMSR na urządzenia mobilne.

W I kwartale 2023 roku Spółka poniosła niższe koszty działalności operacyjnej, w porównaniu do okresu porównawczego, co wynika w głównej mierze z niższych wydatków na usługi obce oraz na wynagrodzenia. Niższe wydatki na usługi obce, w głównej mierze związane są z końcowym etapem prac nad projektem Gearshift, który nie wymagał na tym etapie dużych wydatków na usługi obce oraz niższymi kosztami licencji na grę CMS na konsole Nintendo Switch, w postaci udziału w zyskach ze sprzedaży. Niższy poziom wydatków na wynagrodzenia wynika ze zmniejszenia liczby pracowników, co związane jest z aktualnym etapem prac nad projektem Gearshift oraz poszukiwaniem funduszy na realizację kolejnych projektów. Po zapewnieniu finansowania kolejnego projektu Spółka zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia. Wzrost wartości pozycji Rozliczenia międzyokresowe wynika z zaliczek na przygotowanie wersji konsolowej gry DRIFTCE oraz dofinansowania do nakładów poniesionych na projekt Gearshift. Rozliczenie tej pozycji będzie miało miejsce po zakończeniu prac nad poszczególnymi projektami i po rozliczeniu środków z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Z poważaniem,
Zarząd ECC GAMES S.A.

Temat:

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Poprzednie raporty