Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2020

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za III kwartał 2020 roku

Komentarz zarządu:

W 3 kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 106 tys. zł i zostały zrealizowane z tytułu sprzedaży gry Car Mechanic Simulator na konsole Nintendo Switch. Spadek przychodów ze sprzedaży w 3 kwartale 2020 roku, w porównaniu do 2 kwartału 2020 roku, związany jest z zaprzestaniem wspierania gry Car Mechanic Simulator 2018 na urządzenia mobilne oraz skupieniem się Emitenta na tworzeniu nowej wersji gry, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 16/2020. Dodatkowo na spadek przychodów ze sprzedaży miał wpływ niższy poziom sprzedaży gry na konsole Nintendo Switch, co przełożyło się także na niższe koszty udziału w zysku ze sprzedaży gry (należne właścicielowi praw autorskich do tytułu, czyli spółce PlayWay S.A), które wykazywane są w kosztach usług obcych. Pozostałe koszty pozostają na porównywalnym poziomie do poprzedniego kwartału. W omawianym okresie Spółka rozpoznała pozostałe przychody operacyjne, które odpowiadają kwocie dofinansowania projektu GearShift do wysokości kosztów rozliczanych przez Koszty Działalności Operacyjnej.

W trzecim kwartale 2020 roku ECC GAMES prowadziło prace nad grą DRIFT21 na komputery PC oraz Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne i realizowało projekt GearShift.

Prace nad projektem GearShift, dofinansowanym przez Narodowe Centrum badań i rozwoju, przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zespół przygotował wersję alfa silnika gearshift, która jest obecnie optymalizowana pod kątem stabilności oraz ustawienia fizyki przez moduł maszynowego uczenia. Jednocześnie opracowywane są koncepcje gier do testów percepcji. Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu do końca września 2020 roku wyniosła ponad 1 mln zł. Część dofinansowania w wysokości ok. 897 tys. zł, która dotyczy kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała część dofinansowania w kwocie 113 tys. zł, dotycząca kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu, została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Prace nad grą DRIFT21 skoncentrowane były nad finalizacją elementów graficznych w postaci kolejnych tras wyścigowych, samochodów oraz silników i części tuningowych, udoskonaleniem modelu jazdy i poczucia zachowania samochodu oraz nad trybem rozgrywki wieloosobowej online (Multiplayer). W ostatnich tygodniach gracze otrzymali kilka aktualizacji gry, w których otrzymali nowy tor wyścigowy EBISU WEST, kultowy w środowisku drifterskim samochód BMW E46, silnik V8, modyfikacje fizyki samochodów, różne warianty opon oraz tłumaczenie gry na 10 kolejnych języków (chiński, chiński uproszczony, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski i hiszpański). Oprócz wymienionych elementów dokonano także znacznej optymalizacji gry pod kątem wydajności, co było jedynym z głównych elementów związanych z pracami nad trybem Multiplayer. Zespół ECC GAMES przygotował wersję testową gry zawierającą tryb Multiplayer, która w najbliższym czasie zostanie udostępniona zamkniętej grupie beta testerów, a przypadku pozytywnych wyniku testów, zostanie udostępniona wszystkim graczom. Wszystkie podjęte działania potwierdzają, że zespół dąży do stworzenia gry spełniającej oczekiwania fanów driftu, a wybór strategii rozwoju gry pozwala na udoskonalenie finalnej wersji, co w ocenie zarządu przyczyni się do maksymalizacji wyników sprzedaży. Warto podkreślić, że zarówno dla Zarządu jak i wydawcy firmy 505 Games, gra DRIFT21 jest projektem długofalowym nastawionym na wiele aktualizacji podtrzymujących sprzedaż w bardzo długim okresie. Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki rozliczanie projektu nastąpi w momencie premiery pełnej wersji gry.

W lipcu 2020 roku, Spółka podpisała aneks do umowy ze spółką PlayWay S.A. dotyczący gry mobilnej Car Mechanic Simulator. Strony ustaliły zmianę nazwy Gry na Car Mechanic Simulator Racing oraz zmianę warunków rozliczeń pomiędzy Stronami, poprzez zwiększenie procentowego udziału Spółki w przychodach ze sprzedaży Gry. Jednocześnie w ramach ustaleń Stron, koszty kampanii marketingowych UA będą ponoszone przez obie strony umowy.

Spółka planuje rozpoczęcie soft lunch gry w tym roku.

Poprzednia część gry stworzona przez spółkę została pobrana prawie 24 mln razy, co zdaniem zarządu było bardzo dobrym wynikiem. Spółka prowadziła liczne analizy zachowań graczy i gromadziła je w celach optymalizacji produktu. Na podstawie tych analiz, powstała koncepcja nowej wersji. Car Mechanic Simulator Racing jest odpowiedzią, na potrzeby graczy oraz platformą umożliwiającą integrację wielu złożonych technik monetyzacji produktu, które przy poprzedniej strukturze gry były niemożliwe do wdrożenia. W grze znajdą się teraz elementy rpg (takie jak np.: rozwój statystyk) oraz wyścigów online. Gracz będzie naprawiał samochody w warsztacie w celu zebrania środków do zakupu oraz tuningu własnego auta. Tym autem będzie brał udział w wyścigach na ćwierć mili z innymi graczami. Wprowadzenie elementów współzawodnictwa do serii Car Mechanic Simulator, zdaniem zarządu będzie miało znaczący wpływ na podniesienie możliwości monetyzacji gry.

Spółka nastawiona jest również na wykorzystanie możliwości jakie dają tak zwane kampanie User Acquisition (UA), czyli zakupu użytkowników przy pomocy kampanii reklamowych. Podpisany aneks reguluje tę kwestię umożliwiając działania tego typu, przy umowie oryginalnej było to trudniejsze do wykonania, ze względu na brak określonych w umowie warunków takiego działania.

W dniu 1 października 2020, czyli po zakończeniu 3 kwartału 2020 roku, miało miejsce zdarzenie, które będzie miało wpływ na działanie Spółki w kolejnych okresach. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J. W dniu 14października Spółka zakończyła subskrypcję akcji, w ramach której 25 osób fizycznych i 3 inwestorów kwalifikowalnych objęło 2 mln akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 zł za każdą akcję. Spółka złożyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację zmiany statutu oraz podwyższenie kapitału Spółki i oczekuje na jego rozpatrzenie. Środki pozyskane z przeprowadzonej emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój zespołu przygotowującego gry mobilne oraz na przeprowadzenie kampanii marketingowych, między innymi gry Car Mechanic Simulator Racing

Temat:

Celem raportu jest zaprezentowanie wyników finansowych za III kwartał 2020 roku.

Treść raportu:

Celem poniższego raportu jest zaprezentowanie informacji co do:

  1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
  2. Sposobu ustalenia wyniku finansowego;
  3. Zestawienia zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za III kwartał 2020 roku

Poprzednie raporty