Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2021

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2021 roku

Komentarz zarządu:

Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale 2021 przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 225 tys. zł. Przychody zostały zrealizowane z tytułu sprzedaży gry CMS na konsole Nintendo Switch, spadek przychodów w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku, związany jest w głównej mierze z zaprzestaniem wspierania gry Car Mechanic Simulator 2018 na urządzenia mobilne. Zmiana stanu produktów, związana z nakładami na projekty w trakcie realizacji, w pierwszym kwartale 2021 roku była na porównywalnym poziomie do nakładów poniesionych w pierwszym kwartale 2020 roku. Koszty działalności operacyjnej, w pierwszym kwartale 2021 roku i pierwszym kwartale 2020 roku, były na porównywalnym poziomie. Wyższe koszty amortyzacji w 2020 roku wynikają z zakupu sprzętu do projektu Gearshift, który zgodnie z polityką rachunkowości podlegał jednorazowej amortyzacji. W trakcie 2020 roku, zmianie ulegała struktura zatrudnienia w Spółce, w rezultacie czego nastąpił wzrost łącznych kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w pierwszym kwartale 2021 roku, w porównaniu do pierwszego kwaratłu 2020 roku.

W dniu 1 października 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii J, która została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 12 lutego 2021 roku, w rezultacie czego nastąpił wzrost wartości kapitału zakładowego o 200 tys. zł oraz wzrost wartości kapitału zapasowego o 2 595 tys. zł, który stanowi nadwyżkę ceny emisyjnej ponad cenę nominalną akcji pomniejszoną o koszty emisji, zmianie uległa także wartość środków pieniężnych.

W pierwszym kwartale 2021 roku, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, nastąpił znaczący wzrost wartości rozliczeń międzyokresowych. Wzrost wartości rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych, związany jest w głównej mierze z otrzymaniem zaliczki na produkcję gry DRIFT21 od wydawcy gry firmy 505 GAMES Spa. Wzrost wartości rozliczeń międzyokresowych długoterminowych wynika z dofinansowania kosztów realizacji projektu Gearshift, które zostały poniesione w pierwszym kwartale 2021 roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku, Spółka była skupiona na realizacji trzech projektów: DRIFT21, Car Mechanic Simulator Racing oraz projektu Gearshift.

W pierwszym kwartale 2021 roku oraz w trakcie drugiego kwartału 2021 roku, Spółka prowadziła ostatnie prace związane z grą DRIFT21. W dniu 17 maja 2021 roku, Spółka podjęła decyzję o wyznaczeniu daty premiery pełnej wersji gry na dzień 10 czerwca 2021 roku.

Pełna wersja gry będzie zawierała 13 torów, w tym 7 licencjonowanych tras z legendarnego kompleksu EBISU w Japonii, 12 licencjonowanych samochód takich marek jak BMW, Nissan, Mazda, Ford czy Subaru oraz 4 rodzajesilników z setkami części tuningowych. Gracze otrzymają cztery warianty rozgrywki. Pierwszy z nich to tryb kariery, w którym gracze zbudują samochód, a następnie będą mogli sprostać ponad 200 wyzwaniom przygotowanym na poszczególnych torach. Kolejna wersja rozgrywki to tryb Sandbox, przygotowany dla fanów budowania samochodów i ich tuningu, który nie będzie ograniczał graczy koniecznością realizacji wyzwań na torze. Dla fanów driftowania, którzy kwestie mechaniczne zostawiają specjalistom, przygotowaliśmy tryb Quick Race, w którym gracze mogą wybrać w garażu jeden z samochodów zbudowanych przez nasz zespół i przetestować go bezpośrednio na torze. Drifting to przede wszystkim społeczność, w związku z tym gracze będą mogli wspólnie rywalizować w trybie Multiplayer.

Największym wyzwaniem, od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie wczesnego dostępu, było udoskonalenie i optymalizacja modelu jazdy i poczucia zachowania samochodów, w celu jak najwierniejszego odzwierciedlenia rzeczywistych zachowań samochodów w grze. W tym celu Spółka otworzyła Testing Center w Gdańsku i nawiązała współpracę z czołowymi zawodnikami lig simracingowych i profesjonalnych lig driftingowych. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom zespół ECC GAMES przygotował nową wersję fizyki w tym: nowy system zawieszenia samochodów, nowy system opon obsługujący rozszerzone wzory Pacejki oraz nowy system Force Feedback do obsługi kierownic. Wszystkie wymienione elementy gry zostaną udostępnione graczom w kolejnej aktualizacji, która będzie miała miejsce w dniu premiery pełnej wersji gry.

Spółka pracuje nad projektem Car Mechanic Simulator Racing, opracowywane są koncepcje rozszerzenia rozgrywki mające na celu poprawę retencji oraz monetyzacji projektu. Prowadzone są również testy nowych rozwiązań technologicznych mających na celu poprawę jakości grafiki. Spółka nawiązała również współpracę z zewnętrznym profesjonalnym podmiotem zajmującym się przygotowaniem trailerów do gry w celu finalizacji prac nad materiałami marketingowymi produkcji. Zgodnie z zapowiedziami Spółki, realizowane są działania prowadzące do rozwoju działu zajmującego się grami mobilnymi. Spółka prowadzi rekrutację nowych osób i opracowuje koncepcję nowych projektów mobilnych. Zgodnie z przyjętą strategią gry mobilne będą stanowiły ważny element działalności Spółki.

Równolegle prowadzone były prace nad projektem Gearshift, dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszym kwartale 2021 roku zakończono prace nad wersją Alfa v1.10 silnika na platformie Unreal Engine oraz przygotowano koncepcje pierwszej gry do testów percepcji działania silnika fizyki. Rozpoczęto także prace nad kalibracją modułu AI do ustawiania fizyki samochodów. Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 393 tys. zł. Część dofinansowania w wysokości 340 tys. zł, dotycząca kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała część dofinansowania dotyczy kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu i została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Temat:

Celem raportu jest zaprezentowanie wyników finansowych za I kwartał 2021 roku.

Treść raportu:

Celem poniższego raportu jest zaprezentowanie informacji co do:

  1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
  2. Sposobu ustalenia wyniku finansowego;
  3. Zestawienia zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2021 roku

Poprzednie raporty