Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2020

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2020 roku

Komentarz zarządu:

W pierwszym kwartale 2020 roku Spółka osiągała przychody ze sprzedaży produktów z tytułu Car Mechanic Simulator (CMS) na urządzenia mobilne oraz na konsole Nintendo Switch, które wyniosły ponad 393 tys. zł, w poprzednim kwartale (4 kwartał 2019 roku) przychody z tego samego tytułu wyniosły 306 tys. zł, co oznacza wzrost przychodów ze sprzedaży tytułu CMS o ponad 28% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W pierwszym kwartale 2020 roku, spółka zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku, co wynika w głównej mierze z faktu, że w pierwszym kwartale 2019 roku miała miejsce premiera gry CMS na konsole Nintendo Switch, która znacząco wpłynęła na wyniki tego okresu oraz słabsze wyniki ze sprzedaży gry CMS na urządzeniach mobilnych osiągnięte w I kwartale 2020 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że ilość nowych instalacji gry oraz zakupów w grze znacząco rośnie począwszy od połowy lutego 2020 roku. Gra CMS do dnia dzisiejszego została zainstalowana na urządzeniach mobilnych ponad 22,2 mln razy.

W pierwszym kwartale 2020 roku, Spółka w głównej mierze skupiona była na realizacji projektu DRIFT21 oraz projektu GearShift, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu GAMEINN. W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Gearshift, Spółka zatrudniła nowych pracowników oraz dokonała zakupu sprzętu, co było główną przyczyną znaczącego wzrostu kosztów w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku. Jednocześnie Spółka otrzymała pierwszą transzę dofinansowania, która wyniosła 246 tys. zł. Kwoty otrzymanej dotacji prezentowane są w Bilansie w pozycji Inne rozliczenia międzyokresowe, a ich rozliczenie będzie miało miejsce po zakończeniu prac nad projektem.

Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiczną wynikającą z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także zgodnie z informacjami przekazanymi w treści raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 Zarząd wskazuje, iż dokonał analizy potencjalnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki, jednakże nie zaobserwował bezpośredniej zależności pomiędzy wynikami finansowymi Spółki osiągniętymi w I kwartale 2020 roku, a skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Zdarzeniem, które miało miejsce po zakończeniu komentowanego I kwartału 2020 roku i będzie miało wypłw na wyniki przyszłych okresów Spółki było rozpoczęcie w dniu 7 maja sprzedaży gry DRIFT21 na platformie PC Steam w trybie wczesnego dostępu (Early Access). Zdaniem Zarządu, przy grze tak złożonej w mechaniki jak DRIFT21, wybór wczesnego dostępu jako sposobu rozpoczęcia dystrybucji był właściwy. Obecnie zarząd analizuje uwagi graczy i już drugiego dnia po rozpoczęciu sprzedaży wdrożył szereg poprawek w postaci wydanego tak zwanego „patcha”. Dzięki temu ocena gry stale rośnie. Zarząd jest przekonany, że najbliższe uaktualnienia gry i dodatkowe elementy wpłyną na jeszcze lepszy

odbiór tytułu przez graczy. Dzięki tak przyjętej strategii rozwoju gry, na właściwej premierze, gra będzie już wolna od problemów startowych, co zdaniem Zarządu przyczyni się do maksymalizacji wyników sprzedaży. Warto podkreślić, że zarówno dla Zarządu jak i wydawcy firmy 505 Games, gra DRIFT21 jest projektem długofalowym nastawionym na wiele aktualizacji podtrzymujących sprzedaż w bardzo długim okresie czasu.

Temat:

Celem raportu jest zaprezentowanie wyników finansowych za I kwartał 2021 roku.

Treść raportu:

Celem poniższego raportu jest zaprezentowanie informacji co do:

  1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
  2. Sposobu ustalenia wyniku finansowego
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2020 roku

Poprzednie raporty