Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 9/2020

Temat:

Zawarcie umowy sprzedaży wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do gry „Construction Machines 19” w wersji na iOS i Android

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł
ze spółką PlayWay S.A. (dalej: „PlayWay”) umowę sprzedaży wraz z przeniesieniem autorskich praw
majątkowych (dalej: „Umowa”) na podstawie której PlayWay dokonał na rzecz Emitenta sprzedaży,
w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych, do gry komputerowej pod nazwą: „Construction
Machines 19” (dalej: „Gra”) w wersji na iOS i Android.
Z tytułu zawartej Umowy, Emitent jest obowiązany do zapłaty na rzecz PlayWay wynagrodzenia
ustalonego na zasadach rynkowych. Zgodnie z postanowieniami Umowy, przeniesienie majątkowych
praw autorskich do Gry nastąpi z chwilą zapłaty przez Emitenta na rzecz PlayWay wynagrodzenia,
którego płatność ma nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
Ponadto o zaangażowaniu w tworzenie Gry, a także podmiocie któremu wówczas przysługiwały prawa
do Gry, Emitent informował w ramach Dokumentu Informacyjnego spółki z dnia 18 stycznia 2019
roku. W związku z zawartą Umową, z chwilą zapłaty przez Emitenta wynagrodzenia na rzecz PlayWay
dojdzie do rozwiązania umowy dotychczas łączącej w powyższym zakresie Strony.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż nabycie praw do Gry
przyczyni się do poszerzenia tytułów znajdujących się obecnie w portfolio Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty