Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 9/2019

Temat:

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”), informuje w
nawiązaniu do informacji uzyskanych od akcjonariuszy Emitenta Piotra Wątruckiego oraz Inovo sp. z
o.o. Venture Fund I SKA w zakresie dokonanych przez nich w dniach 3-4 kwietnia 2019 roku
transakcjach na akcjach Spółki, w dniu 5 kwietnia 2019 roku doszło do zawarcia przez ww.
akcjonariuszy umów lokc-up na posiadanych przez nich akcjach Emitenta.
W związku z powyższym doszło do zawarcia następujących umów lock-up:
Piotr Wątrucki zobowiązał się od dnia 5 kwietnia 2019 roku do niezbywania posiadanych przez siebie
akcji spółki ECC Games S.A. do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Inovo sp. z o.o. Venture Fund I SKA zobowiązało się od dnia 5 kwietnia 2019 roku do
niezbywania posiadanych przez siebie akcji spółki ECC Games S.A. do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Powyższe podyktowane jest wejściem kapitałowym inwestorów instytucjonalnych w skład
akcjonariatu Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty