Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 8/2019

Temat:

Zmiana stanu posiadania

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym Emitent otrzymał dwa zawiadomienia od Inovo sp. z o.o. Venture Fund I SKA
(„Akcjonariusza”), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), w zakresie zmiany stanu posiadania
akcji Emitenta przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu
Załącznik 2.

Poprzednie raporty