Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 7/2020

Temat:

Zmiana stanu posiadania

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym Emitent powziął informację od MetLife TUnŻiR S.A. działając w porozumieniu z MetLife
TFI S.A. którzy na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, zawiadomili, iż w związku z dokonaniem przez fundusze zarządzane przez
MetLife TUnŻiR S.A. działające w porozumieniu z MetLife TFI S.A. w dniu 17 marca 2020 roku,
rozliczonych w dniu 19 marca 2020 roku, transakcji nabycia akcji Emitenta doszło do zmiany udziału
posiadanych przez fundusze udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Poprzednie raporty