Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 7/2019

Temat:

Zmiana stanu posiadania

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym Emitent powziął informację od Piotra Wątruckiego („Akcjonariusza”), który
na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), zawiadomił, iż w związku z dokonaniem w dniu 3 kwietnia
2019 roku transakcji zbycia 550.000 akcji Emitenta doszło do zmiany udziału Akcjonariusza w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty