Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 6/2020

Temat:

Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w związku z sytuacją
epidemiologiczną wynikającą z koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19, jak również najnowszymi
informacjami związanymi ze skalą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zarówno w kraju jak i zagranicą,
informuje, iż dokonał analizy potencjalnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność
operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd
Emitenta nie zaobserwował bezpośredniej zależności wyników finansowych Spółki od skutków
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki.
Emitent realizuje prace nad grami nieprzerwanie. W związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia wirusem,
zapewniliśmy wszystkim pracownikom możliwość pracy zdalnej, jednak w ocenie Zarządu Emitenta nie
powinno to mieć znaczącego wpływu na realizację projektów. Znaczna część czasu pracy przeznaczona na
tworzenie gier wideo związana jest z pracami programistów, grafików czy testerów, do których niezbędny
jest komputer PC oraz dostęp do Internetu, a współpraca może odbywać się za pomocą środków
porozumiewania się na odległość. W trakcie wszystkich projektów współpracujemy z outsourcerami z
całego świata, którzy dostarczają poszczególne elementy gry lub zajmują się jej testowaniem. Podobnie
wygląda sytuacja z wydawcą gry DRIFT21, firmą 505 Games S.p.A, wszystkie działania od początku naszej
współpracy odbywały się za pomocą telekonferencji, w związku z tym nie ma to wpływu na postęp prac.
W przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta,
Zarząd Emitenta będzie informował osobnymi raportami bieżącymi niezwłocznie po wystąpieniu takich
zdarzeń.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty