Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 29/2019

Temat:

Podpisanie umowy wydawniczej z 505 Games S. p. A

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu
do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 28/2019 z dnia 21 października 2019 roku
niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zakończył negocjacje z 505 Games S.p.A. (dalej:
„505 Games”) oraz podpisał z 505 Games umowę wydawniczą wraz z udzieleniem licencji wyłącznej
na wydanie gry DRIFT20 (dalej: „Gra”) na komputery PC, konsole do gier oraz na urządzenia mobilne
na terytorium całego świata, z 505 Games (dalej: „Umowa”) . Zawarta umowa obejmuje również
udzielenie 505 Games prawa do jej dalszej sublicencji, na warunkach przewidzianych Umową. Umowa
została zawarta na okres 15 lat.
W ramach podpisanej Umowy Spółka otrzyma od 505 Games :
– wynagrodzenie za udzielenie licencji na wydanie Gry oraz development Gry na komputery PC;
– wynagrodzenie za udzielenie licencji na wydanie Gry na konsole do gier oraz urządzenia mobilne;
– minimalne gwarancje marketingowe;
– częściowe pokrycie kosztów licencji wykorzystywanych w Grze przez Emitenta.
Łączna wartość wymienionych składników umowy wynosi 2.9 mln zł. Oprócz wymienionych
składników wynagrodzenia Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie z tytułu zysków ze sprzedaży
Gry.
W nawiązaniu do informacji przekazanych w ramach raportu bieżącego ESPI nr 28/2019 z dnia 21
października 2019 roku, dot. umowy licencyjnej na dystrybucję Gry zawartej w dniu 9 marca 2017
roku z PlayWay S.A. (dalej: „PlayWay”), Spółka informuję, iż mając na uwadze treść Porozumienia z
PlayWay, a także fakt zawarcia Umowy z 505 Games, dotychczasowa umowa łącząca Emitenta z
PlayWay została automatycznie rozwiązana. Jednocześnie PlayWay będzie kontynuował działania
marketingowe na rzecz promocji gry DRIFT20 oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia
z tego tytułu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty