Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 20/2020

Temat:

Zawarcie umowy lock-up przez akcjonariuszy Spółki oraz Spółkę

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do siedziby Spółki podpisane przez akcjonariuszy Piotra Wątruckiego oraz Jakuba Traczyk („Akcjonariusze”), Spółkę oraz IPOPEMA Securities S.A., umowy ograniczające możliwość podejmowania określonych działań, dotyczących rozporządzania akcjami Spółki, działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, lub działań zmierzających do emisji nowych akcji (umowy lock-up).

Akcjonariusze, Spółka oraz IPOPEMA Securities S.A ustaliły okres obowiązywania ograniczeń na 6 miesięcy liczony od dnia zawarcia przedmiotowych umów („Okres lock-up”).

W przypadku Akcjonariuszy, ograniczenia dotyczą dotychczas posiadanych przez nich akcji Spółki i obejmują zobowiązanie do tego, że w Okresie lock-up Akcjonariusze:
a) bezpośrednio lub pośrednio: nie będą oferować, nie przeniosą własności, nie ustanowią jakiegokolwiek obciążenia, nie udzielą opcji, nie zobowiążą się do zbycia lub obciążenia, nie pożyczą ani też w inny sposób nie rozporządzą akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcjami, ani nie będą publicznie ogłaszać intencji, której efektem będzie jakakolwiek tego typu transakcja,
b) nie będą wnioskować o zwołanie, zwoływać ani podejmować działań mających na celu zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w celu zgłoszenia uchwały Spółki zezwalającej na działania, o których mowa w lit. a, oraz
c) nie zawrą żadnej umowy / porozumienia (włączając to porozumienia zawarte w innej formie niż pisemna) ani nie dokonają żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z akcjami, instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcjami, bądź transakcji której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności akcji.

Spółka zobowiązała się z kolei, że w Okresie lock-up, Spółka, ani jej następca prawny, spółka zależna, ani żadna spółka powiązana ze Spółką, nad którą Spółka bezpośrednio lub pośrednio sprawuje kontrolę wynikającą z prawa do powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarządzanie, lub z posiadania większości głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba lub podmiot działający w jej imieniu, nie będzie:
a) dokonywać emisji, oferować, sprzedawać, obciążać, pożyczać ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać: emisji, oferty, sprzedaży ani rozporządzenia lub zamiaru podjęcia tych czynności lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować: emisją, ofertą, lub rozporządzeniem akcjami Spółki, papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Spółki, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami,
b) nabywać lub publicznie ogłaszać zamiaru nabycia akcji Spółki, oraz c) obniżać lub publicznie ogłaszać zamiaru obniżenia kapitału zakładowego Spółki ani ogłaszać działań zmierzających do powyższego.

Jednocześnie Strony umów postanowiły wprowadzić wyłączenia w ww. ograniczeniach m.in. w przypadku:
a) zbycia akcji istniejących w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (w szczególności, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego), nakazujących mu zbycie akcji istniejących – o czym Akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IPOPEMA Securities S.A., przedstawiając stosowne dokumenty na potwierdzenie powyższego,
b) uzyskania przez Akcjonariusza lub Spółkę uprzedniej, pisemnej zgody IPOPEMA na podjęcie czynności, o których mowa w umowach lock-up.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty