Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 13/2020

Temat:

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)informuje, iż na podstawie zawiadomienia
z dnia 14 lipca 2020 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Piotra
Wątruckiego, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, pozyskał informację
o zbyciu przez Piotra Wątruckiego 100.000 akcji Emitenta w wyniku transakcji dokonanej w dniu 10
lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Poprzednie raporty