Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 10/2019

Temat:

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Treść raportu:

Zarząd ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu
4 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Emitenta działającego na podstawie art.
401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego
Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej
Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul.
Świętokrzyska nr 18, następujących punktów obrad:
1. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek
handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez
dodanie punktu 18 i punktu 19 w ten sposób, że dotychczasowy punkt 18 (zamknięcie obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) stanie się punktem 20.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2018;
5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku
2018;
6/ podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki;
8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2018;
9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2018;
10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
11/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małyszowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
12/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
13/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
14/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
15/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Annie Błaszak – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
16/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Buchta – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
17/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki,
emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
18/podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
19/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
20/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór
formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony
zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek
handlowych.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Załącznik 3.

Poprzednie raporty